A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2012 yılı özetleri | Çayeli Belediyesi

2012 yılı özetleri

Ocak 2012

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2012 toplantı ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 03.01.2012 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Mustafa Baltacı, Ş.Ahmet Kartoğlu, Hafize Gümüşler, Bilal Gümüş, Zeynep İşçen, İbrahim Teker, Hüseyin Öztürk, İsmail Yaşar İsmail, Yüksel Sağkol, Nizamettin Sarı, Zeki Sarı ve Abdulkadir Çom’un iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Zeynep İşçen ve İbrahim Teker yerlerini aldılar.

     KARAR 1-Mecliste öncelikli olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edilen Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 29.12.2011 tarih 2469 sayılı yazı ile teklifi olan belediyemiz tarafından ihale ile özelleştirilen halk otobüs hatlarının kiralama sözleşmesi sona erdiğinden bu hatların tekrar ihale edilerek kiralanması görüşülüp müzakere edildi.Belediyemiz tarafından 1994 yılında ihale ile özelleştirip kiraya verilen belediyemize ait Çayeli-Rize, Çayeli-Kanlıdere, Çayeli-Sabuncular, Çayeli-Yalı/Şişmanlı, Çayeli-Çataklıhoca, Çayeli-Yalı/Kaşifdüzü,Çayeli-Limanköy/Darlık,Çayeli-Hassadıklar/Kasar-Musadağı hatlarındaki halk otobüs kira sözleşmelerinin sözleşme bitim tarihi olan 31.12.2011 tarihi itibari ile sonlandırılmasına, belediyemize ait halk otobüs hatlarının belediye kanunun 15’inci maddesine göre yapılacak ihale ile 10 yıllığına yeniden kiraya verilmesine, ihale süreci içerisinde halkımızın ve özellikle öğrencilerinin mağdur olmaması için ihale sonuçlandırılıp yeni hat kiracılarının hatlarda çalışmaya başlamasına kadar belediyemize ait hatlarda mevcut kiracıların kiralarının vergi usul kanununa istinaden 2011 yılı için yeniden belirlenen değerlendirme oranına göre (,26 oranında) arttırılarak çalıştırılmalarına, halk otobüs hatlarının yeniden belirlenip hat ihalelerinin öncelikli ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına, kararın hat kiracıları ile ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2- Gündemde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil ayının tespiti görüşülüp müzakere edildi. 2012 yılında belediye meclisinin tatil ayı olarak Ağustos ayının, 2012 yılı için meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 3-Gündemde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi.2012 yılında meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak verilecek ödeneğin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi.   

     KARAR 4-Gündemde yer alan norm kadrolar ile eski hükümlü ve özürlü kadrolarının tespiti görüşülüp müzakere edildi. 27 Kasım 2011 tarih 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik gereği belediyemizin yer aldığı D-10 grubuna göre belediyemiz için belirlenen ilave 22 memur ve 11 işçi kadrosunun belediyemizde tahsisli bulunan 130 memur 65 işçi kadrosunun yeterli olması nedeni ile ilave olarak tahsis edilmemesine, belediyemizde 03.04.2007 tarih 26 ve 07.07.2009 tarih 29 sayılı meclis kararları ile tahsis edilen toplam 65 adet sürekli işçi kadrosundan boş bulunan iki adet işçi kadrosundan birinin özürlü işçi kadrosuna,   birinin ise eski hükümlü kadrosuna dönüştürülmek sureti ile yeniden ihdasına oy birliği ile karar verildi.         

     KARAR 5-Gündemde yer alan. Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülüp müzakere edildi.  Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin 2012 yılı genel bütçe kanunu ile belediyemiz grubu için belirlenen üst limiti olan 198,00.-TL olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren bütçe kanunu esaslarına göre ilgili personele ödenmesine oy birliği ile karar verildi.                

     KARAR 6-Gündemde yer alan belediyeye ait olup tek başına yapı yapılamayacak vasıftaki gayrimenkullerin satışı görüşülüp müzakere edildi. İlçemizdeki mahallelerde belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılamayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine hisseleri oranında satılmasına, oy birliği ile karar verildi.  

 

        Rıza ÇAKIR                  Zeynep İŞÇEN            İbrahim TEKER

          Başkan                           Katip                        Katip

 İKİNCİ BİRLEŞİM:

     Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2012 toplantı ayı ikinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 06.01.2012 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Mustafa Baltacı, Ş.Ahmet Kartoğlu, Hafize Gümüşler, Bilal Gümüş, Zeynep İşçen, İbrahim Teker, Hüseyin Öztürk, İsmail Yaşar İsmail, Yüksel Sağkol, Nizamettin Sarı, Zeki Sarı ve Abdulkadir Çom’un iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Zeynep İşçen ve İbrahim Teker yerlerini aldılar.

     KARAR 1-Denetleme Komisyonu seçimi yapıldı;  Mecliste yapılan oylamada denetim komisyonu için 3 üye seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Siyası partiler ile bağımsız üyelerin  meclisteki üye sayıları dikkate alınarak  yapılan gizli oylama sonucu meclis üyeleri Yüksel Sağkol, Ş.Ahmet Kartoğlu ve Metin Şahinkaya 2011 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 2-Gündemin yer alan Sözleşmeli personel ücretlerinin görüşüldü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre belediyemizde tam ve kısmı zamanlı olarak 2011 yılında çalıştırılıp 2012 yılında da çalıştırılmalarına devam edilecek olan personeller ile   2012 yılında ilk kez çalıştırılmaya başlatılacak olan sözleşmeli personellerin 2012 yılı için aylık net ücretleri ile bu personellere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesine göre   yapılacak ek ödeme oranlarının;

1-Tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen

Aylık Ücret

Ek Ödeme Oranı %

Mühendis

T.H.

1/1

3

2.080,00.-TL

150

Mimar

T.H.

1/1

1

2.080,00.-TL

150

Şehir Plancısı

T.H.

1/1

1

2.080,00.-TL

150

Avukat

A.H

1/1

1

2.080,00.-

L

150

Tekniker

T.H

1/1

3

1.500,00.-TL

110

Teknisyen

T.H

3/1

1

1.120,00.-TL

100

 

2-Kısmı zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Net Ücret

Avukat

A.H.

1/1

1

830,00.-TL

şeklinde belirlenerek ödenmesine, bu personellere yılı içerisinde yapılacak zamların ilave edilmesine,  kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 3-İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Çaykur Aşıklar Çay Fabrikasına ait 05.09.2011 tarih 1991 sayılı yazı ve ekli imar planı ile talebi olan mevcut fabrika ile müştemilatının  bulunduğu alanın imar planına işlenerek yapılan yeni imar planının onanması talebi görüşüldü.İlçemiz yalı Mahallesi 387 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 411 ada 4, 5, 6, 7 parsellerde kayıtlı taşınmazlar imar planlarında 30K-IIIb paftasında yer almaktadır. Söz konusu alanda istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, mevcut imar planlarında sanayi ve konut alanı olarak belirlenen imar adası hatlarının, mevcut yapılaşma ve mülkiyet durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş olmasından dolayı istenen imar planı değişikliği kabul edilerek yeni yapılan imar planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 4-İmar komisyonunda görüşülüp meclise Muhammet Albayrak’a ait 16.09.2011 tarih 1909 sayılı dilekçe ile Eskipazar Mahallesinde yer alan 71pafta  121 ada 16 parselde kayıtlı alanın imar planında Akaryakıt ve LPG tesisi alanı olarak işlenmesi talebi görüşüldü.  İlçemiz Eskipazar Mahallesi 71 pafta 121 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarının 29K-Ic paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, çevre şartlarından dolayı istenen imar planı değişikliği teklifin uygun olmadığına, meclis üyeleri Abdulkadir Çom, Zeki Sarı, Hüseyin Öztürk ve İsmail Yaşar İsmail’in ret Nizamettin Sarı’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.  

     KARAR 5-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen belediyemize ait billboardların ihale ile kiraya verilmesi görüşüldü. Belediyemize ait olup ilçemiz merkezinde yer alan Yenipazar ve Eskipazar Mahallelerinde bulunan 15 adet billboardın yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiralanmasına oy birliği ile karar verildi.           

   

      Rıza ÇAKIR         Zeynep İŞÇEN       İbrahim TEKER

         Başkan                Katip                     Katip