A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2010 yılı özetleri | Çayeli Belediyesi

2010 yılı özetleri

Ocak 2010

Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2010 toplantı ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 05.01.2010 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Mustafa Baltacı, Mustafa Sarıçam, Bilal Gümüş, Hafize Gümüşler, Zeynep İşçen, İbrahim Teker, Ahmet Kartoğlu,Hüseyin Gerz, Hüseyin Öztürk, Yaşar İsmail, Yüksel Sağkol, Nizamettin Sarı, Zeki Sarı, Abdulkadir Çomoğlu ve Metin Şahinkaya’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Zeynep İşçen ve İbrahim Teker yerlerini aldılar.  

     KARAR 1-Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespiti görüşülüp müzakere edildi.2010 yılı için Ağustos ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine, 2010 yılında meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan Denetim komisyonu seçimi yapıldı.   Denetim komisyonu için 3 üye seçilmesine Meclis üyelerinden Nizamettin Sarı,Yüksel Sağkol,Zeki Sarı,Metin Şahinkaya ve Abdulkadir Çom’un ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildikten sonra siyası partilerin mecliste bulunan üye sayıları dikkate alınarak mecliste yapılan gizli oylamada  meclis üyeleri Mustafa Baltacı, İbrahim Teker ve Yüksel Sağkol 2009 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 3-Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi. Belediyemizde bulunan meclis başkan ve üyelerine 2010 yılında katıldıkları meclis toplantısı ile komisyon toplantıları için ödenecek huzur hakkı ücretinin brüt 50,00.-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 4-  Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Sözleşmeli personel ücretleri görüşülüp müzakere edildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre 2010 yılında belediyemizde tam zamanlı olarak 2 adet mühendis,1 adet mimar, 1 adet avukat,2 adet tekniker ve 2 adet teknisyen ile kısmı zamanlı 1 adet avukat çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmelilerin ücretlerinin; mühendisler için 1.766,00.-TL (bin yedi yüz atmış altı Türk Lirası),mimar için 1.766,00.-TL (bin yedi yüz atmış altı Türk Lirası),Tam zamanlı avukat için 1.435,00.-TL(bin dört yüz otuz beş Türk Lirası),tekniker için 1.220,00.-TL(bin iki yüz yirmi Türk Lirası) , teknisyen için 966,00.-TL (966,00.-TL(dokuz yüz atmış altı Türk Lirası Türk Lirası)ve kısmı zamanlı olarak çalışacak Avukat için 717,00.-TL (Yedi yüz on yedi Türk Lirası)olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 5-Gündemin beşinci maddesinde yer alan memur kadro dereceleri görüşülüp müzakere edildi. Belediyemize ait memur kadrolarından 7 ‘inci derece veri hazırlama kontrol işletmesi kadrosunun 3’üncü derece ve 9’üncü derece imam kadrosunun 3’üncü derece olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 6-Gündemin altıncı maddesinde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri görüşülüp müzakere edildi. Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2010 yılı genel bütçe kanununda yer alan ve belediyemiz grubu için belirlenen maktu fazla çalışmanın en yükseğinin 2010 yılı Ocak ayından itibaren bütçe kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

.../...

 

 

Sayfa -2-

     KARAR 7-Gündemin yedinci maddesinde yer alan tarifeler görüşülüp müzakere edildi.Yapılan müzakere sonunda komisyon raporu kabul edilerek;

     1-2010 yılında belediyeye ait tarifeler ile işyeri kiralarının artırılmamasına,

     2-Önceki yıllarda tespit edilen belediye tarifelerden 2464 sayılı belediye gelirleri kanunundaki azamı limitlerin üzerinde belirlenen;1-İşgal harcı bölümünde, satışı yapılan hayvanlardan alınan harçlarda; a-küçükbaş hayvan başına alınan harın.2,50.-TL b- büyükbaş hayvan başına alınan harcı.5,00.-TL,2-Hayvan Kesim muayene ve denetleme harcı bölümünde a-küçükbaş hayvan için alınan harcın.3,00.-TL, b-büyükbaş hayvan için alınan harcın.7,50.-TL,3-Çeşitli harçlar bölümünde a-Kayıt suret harcı her sayfa başına alınan harcın. 0,75.-TL olarak yeniden belirlenmesine,

     3-Belediye tarifelerinden basılı kağıt gelirlerinde daha önce tanımlanması yapılmayan umuma açık işyeri ve eğlence yerlerinin açılışında alınacak basılı kağıt ücretlerin K.D.V. dahil olmak üzere,  a--İşyeri açma ruhsat kartı ücretinin.66,00.-TL, b-Esnaf sicil defter ücretinin. 66,00.-TL, c-Hafta Tatil Ruhsat kartı ücretinin.44,00.-TL, d-Esnaf teftiş defter ücretinin. 66,00.-TL’si olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 8-Gündemin sekizinci maddesinde yer alan gayrimenkullerin satışı görüşülüp müzakere edildi. İlçemizdeki mahallelerde belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılamayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine satılmasına,   oy birliği ile karar verildi.

    KARAR 9- Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan imar konularında Hüseyin Öztürk’e ait 01.12.2009 tarihli dilekçe ile talebi olan ilçemiz imar planında ayrık nizam yapılaşma şartlarında yan ve arka bahçe zemin altlarında otopark yapılması teklifi görüşülüp müzakere edildi.  Şehir imar planında ayrık nizam yapılaşma şartlarında yan ve arka bahçelerin zemin altında otopark yapılmasının uygun olacağına oy birliği ile karar verildi.   

      KARAR 10-Gündemin 10’üncü maddesinde yer alan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi görüşüldü.

      1-Belediyemize mahalle sınırları içerisinde yer alan Yenipazar Mahallesinde 30K-IIIa,30K-IIIb, 30K-IIIc  ve 30K-IIId  paftalarında yer alan, tapuda 65 Ada, 7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-23-37-38-47-48-49- 51-84-86-94 Parseller ile 67 Ada 1-2 Parsellerde kayıtlı taşınmazların yer aldığı alanda 3194 sayılı imar kanununun 18’inci maddesi uygulamasından sonra yapılan yeni imar planında belirlenen sokaklara isim verilmesi müzakere edilerek;

     a-Yenipazar Mahallesi Kaptanoğlu Caddesi ile Muzaffer Çakır Sokağın kesiştiği bölgeden başlayıp yukarıya doğru devam ederek üstteki 12 metrelik imar yolu ile birleşen 15 metrelik imar yoluna Selahattin Kesici Sokak isminin  verilmesine oy birliği ,

     b-Yenipazar Mahallesi Halil İbrahim Tüysüz Paşa Caddesinden başlayıp Başakkent sitesine kadar devam eden 10 metrelik imar yoluna Dursun Tanyaş Sokak isminin verilmesine oy birliği ile,

     c-Yenipazar Mahallesi Kaptanoğlu Caddesinden başlayıp yukarıya doğru devam ederek üstteki 12 metrelik imar yolu ile birleşen 7 metrelik imar yoluna Muammer Okur Sokak isminin verilmesine oy birliği ile, 

     d-Yenipazar Mahallesi Halil İbrahim Tüysüz Paşa Caddesi ile Muammer Okur Sokak arasında kalan 7 metrelik imar yoluna Ahmet Tüysüz Sokak isminin verilmesine meclis üyesi Yüksel Sağkol’un ret oyuna karşılık oy çokluğu ile, karar verildi

    2-İlçemiz Eskipazar Mahallesi Hasan Yılmaz Caddesi mevkiinde bulunan ve daha önce Şehit Muhammet Köse Sokak olan sokağın adının Şehit Mustafa Köse Sokak olarak yeniden adlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

    Rıza ÇAKIR        Zeynep İŞÇEN       İbrahim TEKER

       Başkan               Katip                      Katip