Görevde Yükselme Sınavı

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde münhal durumda bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfı 1. Dereceli Afet İşleri Müdürü, 1. Dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü, 3. Dereceli Zabıta Amiri ve 3. Dereceli Zabıta Komiseri kadrosu için Başkanlık Makamının 04.01.2024 tarih ve E.13227 sayılı Oluru ile Görevde Yükselme sınavı açılması planlanmaktadır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar:

        a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

        b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

        c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak,

 

Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak.

 

Zabıta Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) En az iki yıl zabıta amiri kadrosunda veya altı yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

 

Zabıta Komiseri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak,

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.       

 

Yukarıda anılan Yönetmelik Şartlarını taşıyan Belediyemiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-A maddesine tabi olarak çalışan personelimiz, aşağıda listeli kadrolar için 01.02.2024 tarihine kadar başvurması gerektiği ilanen duyurulur.

NO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

1

GENEL İDARİ HİZMETLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ

1

1

2

GENEL İDARİ HİZMETLER

AFET İŞLERİ MÜDÜRÜ

1

1

3

GENEL İDARİ HİZMETLER

ZABITA AMİRİ

3

1

4

GENEL İDARİ HİZMETLER

ZABITA KOMİSERİ

3

1

 

Tarih : 4.01.2024