Çayeli belediyesi emir ve yasaklar yönetmeliği

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

Birinci Bölüm
Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak
Amaç
Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı Çayeli Belediyesine kanunların verdiği yetki kapsamında belde halkınca yerine getirilmesi gereken emirler ile yapılması yasak olan fiillerin belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2-Bu yönetmelik Çayeli Belediyesi sınırları ve mücavir alanlarında ikamet eden ve faaliyet yürüten gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3-Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ile 15.05.1930 tarihli 1608 sayılı kanunun

İkinci Bölüm
Emir ve Yasaklar
Emir ve Yasaklar
Madde 4-Çayeli Belediyesi emir ve yasakları aşağıda gösterilmiştir.

I-)ÇEVRE SAĞLIĞI, ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
1- Gerekli  tedbirleri  almadan  mozaik  taşlama,  mermer  kesme  ve  benzeri  işler yapılırken işyerinden ve atölyelerden dışarıya  toz  çıkartmak  ve  çevreyi  kirletmek yasaktır.
2- Şehir  içerisindeki  tüm  yapılarda,  yetkili  kurumlarca  belirlenen  türde  yakıt bulundurulması  ve  yakma  işleminin  ilgili  birimlerin  alacağı  kararlar  doğrultusunda yetkili  kişiler  tarafından  yapılması esastır. Bacadan  çıkan  duman  ile  çevre  kirliliğine neden olmak yasaktır.
3-Ticari amaçla ve konut olarak kullanılan  binaların meydan, cadde  ve  sokak  üzerindeki cephelerinin  akşam  saat  17.00’den önce yıkanması yasaktır.  
4- Meydan,cadde,  sokak  ve  kaldırımları  tahrip  etmek  ve  kirletmek  yasaktır.  
5- Her  türlü  ulaştırma sırasında; meydan, cadde  ve  sokakları  kirletmek  yasaktır.  Kum,  çakıl ve hafriyat  taşınması sırasında   araç sahipleri  gereken  her  türlü  önlemi  alacak  ve  aracın üst kısmına branda  çekeceklerdir.  Kamyonlarla ticarethanelere  mal  taşıyanlar  da    bu hükme uymaya mecburdurlar.  Ticarethane  sahipleri  işyerlerine, ağır  tonajlı  kamyonlarla mal getiremezler.
6- Binaların, ticarethanelerin  ve  umuma  mahsus  yerlerin  balkonlarından  çatı  ve teraslardan, kapılarından  ve  buna  benzer  yerlerden  halı,  kilim,  yatak  takımı,  örtü  vb. eşya  silkelemek ve süprüntü  atmak  yasaktır.
7- Mesken olarak kullanılan binaların  balkonlarının dışına görüntüyü bozacak şekilde demir ve ip kullanılarak çamaşırlık yapmak ve çamaşır asmak yasaktır.
8- Meydan,Bulvar,  cadde,  sokak  ve  kaldırımlara izinsiz  hiçbir  şey  konulamaz,  hiç  kimse tarafından  işgal edilemez,  ticarethaneler  her  türlü  malları  ile  geçici  de  olsa  bulvar, cadde  ve  sokakları, kaldırımları izinsiz işgal  edemez. Bu  yerler  motorlu  ve  motorsuz taşıtlarla  da  izinsiz işgal  edilemez.
9- Ticarethaneler ve meskenlerce; meydan,bulvar  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine  şehrin manzarasını  bozacak  herhangi  bir  şey  asılması  yasaktır.  Ticarethanelerin  cephelerine sabit  veya  seyyar  saçak  yapmak  yasaktır.  Ancak  güneşten  ve  yağmurdan  muhafaza için ilgili  kanunda  belirlenen  tip, uzunluk  ve  irtifada  seyyar-açılıp-kapanır  tente yapılabilir. İşyerleri  ve  yapıların  sokak  yüzlerine kurulan  tente  ve  siperlerin  ön  ve  yan kısımlarına açılan  bezlerin  yaya  kaldırımından  yüksekliği 2.20  m.  olacaktır.  Tente   siperlerin  eni ise, yaya  kaldırımını  geçmemek  koşulu  ile  en  fazla  1.5  m.  olacaktır.
10- Ticarethane veya meskenlerin; Meydan, bulvar  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine  şehrin manzarasını  bozacak,  rüzgar, darbe  ve  sarsıntılar  vb.  olaylardan  dolayı  düşebilecek veya yayaların ve araç  trafiği güvenliğini  tehlikeye  düşürecek  olan  uydu  anteni,  klima cihazı, çiçek  saksıları  vb.  ağır  cisimlerin monte  edilmesi ya da koyulması  yasaktır.  
11- Boş arsalara  belediyeden  müsaade  almaksızın  her  ne  suretle  olursa  olsun herhangi bir  şey  yapmak  ve  depolamak  yasaktır. Bu  yasağa  rağmen  konulan  her  türlü şeyin kaldırılması  belediyece  tebliğ  edildikten  sonra  kaldırmayanların  yapıları  yıkılır, eşyaları zabıtaca  kaldırılır  ve  masrafları % 20 fazlası ile sahibinden  alınır.  Ayrıca ceza uygulanır.
12- Şehir içinde  belediyenin  tayin  ve  tespit  ettiği  mahallerden  başka  yerde  hayvan ahırı  açmak  yasaktır. Belediyenin  tayin  ve  tespit  ettiği merkez  mahallerdeki  hayvanları başıboş  şekilde  veya  otlatmak  amacıyla  da  olsa  sokağa  salmak  yasaktır. Merkez mahallerde, evinde,  bahçesinde ilgili mevzuata aykırı olarak  büyük  ve  küçük  baş  hayvan besleyerek  çevre  sağlığını  tehdit  edici  davranışta  bulunmak  ve  komşusunu  rahatsız etmek  yasaktır.  
13- Her  ne  suretle  olursa  olsun  belediye  sınırları  içerisinde  başı  boş  havyan  ve köpek  gezdirmek  veya  kendi  haline  terk  etmek  yasaktır.
14- Şehir  içerisinde  apartmanlarda  ve  umuma  mahsus  yerlerde  her  ne  maksatla olursa olsun  çevreyi  rahatsız  edici  arı  kovanı,  köpek  ve  kümes  hayvanları  beslemek yasaktır.
15- Belediye hudutları  içerisinde  etrafı  çevrili  bahçesi  olan  müstakil  evlerin bahçelerinde  ancak  aşağıdaki  şartlara  uyulması  halinde  1  adet  bekçi,  süs  veya  av köpeği,  en  fazla  5  adet  kümes  hayvanı  beslenebilir:
a)Kulübe ve kümes yapılırken belediyenin ilgili birimlerinden yazılı müsaade alınması,
b)Kulübe  ve  kümeslerin    binaya  bitişik  şekilde  yapılmaması,    temiz  tutulması  ve haftada bir dezenfekte edilmesi,
c)Evlerde  beslenen  evcil  hayvanların  Veteriner  Müdürlüğünden  belgesinin  olması, düzenli olarak  muayenesinin yaptırılması  ve  belediyeye  bildirilmesi  zorunludur.
d)Evlerde  beslenen  güvercinler  için  her  türlü  önlem  alınacak  olup,  çevreye rahatsızlık verecek  biçimde  güvercin beslemek  yasaktır.
e)Canlı  kümes  hayvanlarının  ayaklarından  bağlı  baş  aşağıya  sarkıtılarak  taşınmaları ve  şehir içinde  sürü  halinde götürülmeleri,  kafeste  götürülürken  kafes  içine  sıkı  sıkıya hava almayacak şekilde doldurulmaları  yasaktır.
f)Kontrolsüz  üremeyi  önlemek  amacıyla,  toplu  yaşanan  yerlerde  beslenen  ve barındırılan kedi  ve  köpeklerin  sahiplerince  kısırlaştırılması  esastır.  Ayrıca,  bu hayvanları yavrulatmak isteyenler,  doğacak  yavruları  Belediyeye kayıt  altına  aldırarak bakmakla  ya da  dağıtmakla yükümlüdürler.
g)Hayvan  sahipleri  sahip  oldukları  hayvanlardan  kaynaklanan  çevre  kirliliğini  ve insanlara  verilebilecek  zarar  ve  rahatsızlıkları  önleyici  tedbirleri  almakla  yükümlü  olup, zamanında  ve  yeterli  seviyede  tedbir  alınmamasından  kaynaklanan  zararları  tazmin etmek  zorundadır
i)Hayvanlarda, her hangi  bir  bulaşıcı  hastalık  görülmesi halinde sahipleri tarafından muhtar,  belediye  veya  ilgili  resmi  kuruluşa  bildirilmesi  zorunludur. 
j)Et,  süt,  yumurta, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak,  sakatat, tırnak, boynuz,  kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulması ve bulaşıcı  hayvan  hastalıklarıyla  mücadele  edilmesi zorunludur.  
İhlalinde   ceza  uygulanır,  ayrıca  ilgililer hakkında  suç duyurusunda  bulunulur.
16- Belediye tarafından  tespit  edilen  yerler  dışında  hayvan  satışı  yapmak,  kurbanlık hayvan  satmak  yasaktır.
17- Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. 
18- Umumi Çeşme  kanallarında  halkı  tiksindirecek  her  türlü  pislik  yıkamak,  atıklarını bırakmak,  pis  koku  yayan balık ve benzeri her türlü malzemeyi  yıkayarak  kanalları tıkamak  yasaktır.
19- Gezinti yerlerine, açık alanlara, mahalle aralarında boş arsalar üzerine  şehir manzarasını  bozacak  şekilde  büfe,  kulübe  ve  baraka  yapmak,  izinsiz  çadır  kurmak  ve bu  alanları  kirletmek  yasaktır.  İzinsiz  yapılan  bu  yapılar  Belediyece  yıktırılır  ayrıca, ilgililere ceza  uygulanır.
20- Çevreye ve dere yatağına;  her  çeşit  çöp,  pislik  ve yatağı tıkayacak şekilde moloz dökmek yasaktır.
21- Dere yataklarına  kanalizasyon  akıtmak  yasaktır.
22- Ahır ve besi ahırlarından çıkan hayvansal atıkları insan ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde açık alana atmak, şehir kanalizasyon şebekesine deşarj etmek yasaktır.
23- Cadde ve sokaklarda  her  ne  süratle  olursa  olsun  motorlu  -  motorsuz  araçların yıkanması  yasaktır.  
24- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan  kapı,  cam  ve  çerçevesi  dökülmüş,  içerisinde  gizlenerek  suç  işlemeye müsait,  yıkılmaya  yüz  tutmuş,  can  güvenliği  açısından  tehlike,  çevre  açısından  görüntü kirliliği  oluşturan    virane olmuş her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından  onarılması, bu  mümkün  değilse yıktırılması  mecburidir. Aksine  hareket  edenlere ceza  uygulanır ve söz  konusu  rahatsızlık,  masrafları  % 20 fazlası ile bina  sahiplerinden  alınmak  üzere Belediye  tarafından  giderilir.
25- Çöplerin  belirli  noktalardan  toplanabilmesi  için  Belediye  tarafından  yerleri  tespit edilerek  konulan  çöp  bidonu  ve çöp konteynırlarına   zarar  vermek,  yerlerini  değiştirmek yasaktır. 
26- Caddeler  üzerine  paspas  ve  benzerlerinin  konulması,  temizlenmesi  yasaktır.  
27- Belediyece  konulmuş  olan  sokak  levhaları,  kapı  numara  levhaları,  trafik  levhaları ve  uyarı  yazılarını  sökmek  ve  tahrip  etmek  yasaktır.
28- Belediye  damgası  olmayan  ve  belediyece  tayin  edilmiş  yerler  dışına  her  türlü ilan  asılması  ve  yapıştırılması  yasaktır. Belediyece  asılmasına  izin  verilen  reklam bezleri ve  benzerleri,  asılacak  yapının  ön  yüzüne  yapışık  durumda  ve  belirtilen  süreleri aşmamak  koşulu  ile  asılacaktır.  
29- El duyuruları  ile  çevrenin  kirletilmesi  yasak  olup,  sorumluları  cezalandırılır. Cadde,  sokak  ve  alanlara  atılan  el  duyurularının  sahipleri  tarafından  toplanması zorunludur.
30- Belediye  hudutları  dahilinde  motorlu  ve  motorsuz  taşıtların  üzerine,  dükkanların önlerine  Belediyeden izin almadan  hoparlör  koymak  suretiyle  ilan  ve  reklam  yapılması yasaktır.  
31- Her  türlü  ticarethane  ve  sanat  sahibinin  dükkanın  önüne  adam  koyarak  müşteri toplamak için  çığırtkanlık  yapması  veya  ticarethanelerin  ve  meskenlerin  dışına  hoparlör koyarak,  araçlardan sesli  anonsla  satış yaparak  gürültü  çıkartmaları yasaktır. 
32- Elektrik  nakleden  elektrik  nakil  tellerine  çapraz  olarak  üzerinden  radyo  ve  TV teli  geçirmek,  cadde  ve  sokağın  bir  tarafından  diğer  tarafına  her  çeşit kablo çekmek yasaktır.
33- Umumi park  ve  bahçelerde  bulunan  çiçekleri  koparmak,  ağaç  ve  çiçekleri  tahrip etmek,  buralarda  bulunan  ve  parka  ait  olan  malzemeleri  kirletmek,  yerinden  oynatmak, çizmek  yasaktır.  
34- Belediyenin  izni  olmadan; şehir içerisinde, imar  planlarında yol, park  ve  kamu arazileri  olarak  gözüken  alanlar ile, çevresindeki  binalara, yollara, alt  yapıya  zarar verecek şekilde  gelişigüzel  ağaç  dikmek  yasaktır.
35- Belde  sınırları  içerisinde  sivri  sineklerin  üremesine  sebebiyet  verecek  her  türlü su birikintisi  ve  pisliğin  teşekkülüne  sebebiyet  vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak yasaktır.  Aksine  hareket  edenlere ceza  uygulanır.
36- Bayrak  Nizamnamesine  aykırı  olarak  kirli,  kırışık,  yırtık  bayrak  asmak  yasaktır.  
37- Belediyeler, beldelerinin  düzenli  ve  uyumlu  bir  görünüme  kavuşmalarını  sağlamak amacıyla  bina  cephesi  renk  ve  kaplama  malzemelerinin  belirlenmesine  yetkilidir. Bu kapsamda;  sıvasız  ve  boyasız  binaların  bakım  ve  onarımlarından,  sahipleri  mükellef olup,  görüntü  kirliliğine  sebebiyet  vermeleri  yasaktır.  Belediyenin  gerekli  gördüğü durumlarda  yapıların  ön  yüzlerinin  belirlenen  tek  tip  boya  ile  boyanması  zorunludur
Ancak  yapılan  uyarılara  rağmen  yapıların  ön  yüzünün  Belediyece  öngörülen biçimde boyanmaması  durumunda,  masraflar % 20 fazlasıyla  yapı  sahiplerinden  alınmak üzere Belediyece  yaptırılır.
II-)İŞYERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR.
1- Her  türlü  sanat  müesseseleri, umuma  açık  istirahat ve eğlence yerleri  ile ticari faaliyet gösteren tüm işyerlerinin mevzuata uygun olarak işyeri açma  ve  çalışma  ruhsatı almadan çalıştırılması yasaktır.  İşyeri açma  çalışma  ruhsatı  hangi işyeri  için  alınmış  ise  o işyeri  için geçerlidir.  İşyeri  açma  ve çalışma    ruhsatında  gösterilen faaliyet  konusu dışında  faaliyet göstermek  yasaktır.
2- Bir  işyerinde  işyeri mevzuatına  uygun  olmak  şartıyla  birden  fazla  iş  yapılabilir. Ancak,  her  iş  türü  için,  o  iş  yerinde  aranacak  genel  şartlara  uyulması  ve  iş  yeri  açma ruhsatında gösterilmesi zorunludur.  
3- İçkili yer statüsünde bulunmayan iş  yerinde  her  türlü  alkollü  içki  içilmesine  izin vermek ve kadehle  içki  satmak  yasaktır.  
4- İşyeri  Açma  ve  Çalışma  Ruhsatının  işyerinde görülecek bir yere  asılması mecburidir.
5- Sağlık kontrolüne tabi  işyerlerinde  çalışanlar,  sağlık  yoklaması  döneminde  yoklama yaptırmak  zorundadır.
6- Ticarethane sahiplerince, işyerlerinin  ön  cephesine  paralel  olarak  ticaret  unvanı,  ad ve  soyadı,  kapı  numarasını  gösterir  ışıklı  veya  ışıksız  tabelaların her  ne  mazeret  olursa olsun  cadde  ve  sokağı  işgal  edici  mahiyette asılması yasaktır.  Ayrıca  her  türlü  sanat erbabı  ve  ticarethaneler  önlerine  görünümü  ve  trafiği  engelleyici  şekilde  dikey  olarak levha  asamaz.
7- Otel, hamam ve sauna gibi  işletmelerde  oda  ve  bölmelere,  lokanta vb.  yerlerde masalara tarife  konulması zorunludur.  Yiyip  içilecek  ve  eğlenilecek  işletmelerde  satılan meyve,  balık,  tavuk  gibi  maddelerin  porsiyon,  gramaj  ve  fiyatları  masa  üzerinde  yazılı olarak gösterilecektir.
8- İşletmenin unvanı,  sınıfı,  adresi  ile sahibinin  adı ve soyadı  yazılı  sayfaları,  cilt  ve sayfa  numaralarını  içeren sütunlarda  yenilen  içilen  maddelerin  cinsi,  miktarı  ve  birim fiyatları  ile  toplamını  gösterir  biçimde  düzenlenmiş,  o  günkü  tarih  atılmış  ve  sorumlu müdür  veya  servis  garsonu tarafından  imzalanmış  en  az  iki  örnekli  hesap  pusulaları kullanılması  ve  bir  örneğinin  istenilsin  veya  istenilmesin  alıcıya  verilmesi  zorunludur.
9- Hesap pusulası  kullanan  bütün  işletmelerde  pusulalar  servis  süresince  masada bulundurulacak,  masaya  getirilen  her  madde,  getiriliş  sırasına  göre  birim  fiyatı  ile birlikte  alıcının  gözü  önünde  hemen  yazılacaktır. Hesap  pusulasının  bir  örneği  alıcı istemeden  kendisine  verilecektir.
10- Halka rahatsızlık  vereci ve  tehlike  yaratıcı  patlayıcı  madde  satılması  yasaktır. Satılan  veya  satışa  sunulan  bu  gibi  malların  zoralımı  yapılır  ve  yok  edilir.  
11- Her işyerinde yangına  karşı  önlem  almak  için  yeteri  kadar  kullanıma  hazır yangın söndürme  aygıtı  bulundurulacaktır.  
12- Belde sınırları  içerisinde  etkinlik  gösteren  tüm  işyeri  sahipleri müşterilerine  iyi davranışlarda  bulunmak  zorundadırlar.  
13- Satış belgesi bulunmayan yerlerde  tütün ve alkol ürünleri  satmak  yasaktır.
14- Sıhhi  müesseseler  ve  insan  sağlığı  ile  ilgili  gayri  sıhhi  müesseselere  ait imalathane  ve  satış bürolarında  her  ne  cins  olursa  olsun  hayvan  beslenmesi  yasaktır.
II-A)Yiyecek - İçecek üretilen  ve satılan  yerler ile ilgili emir ve yasaklar.
1- Gerekli sağlık şartlarını taşımayan yerlerde, içinde kirli işlerle  çalışılan  veya  gıda maddelerini  kirletecek  veya  bozabilecek  mahsurları  bulunduğu  sabit  olan  müesseseler içinde  gıda  maddeleri  yapılmasına  ve  satılmasına  mahsus  yerlerin  açılması  yasaktır.  
2- Çalışılan yerin  her  tarafında  üretici  ve  satıcıların  üstlerinde,  başlarında,  ellerinde yapılan  ve  satılan  şeylerde, üretime  mahsus  kaplarda,  her  türlü  alet  ve  vasıtalarda hasılı her  yerde  ve  her  şeyde  temizlik  ve  alışverişin  her  kısmında  doğruluk  şarttır.  Bu şarta aykırı  düşen  hareketler  yasaktır.  
3- Gıda maddeleri  imalathaneleri  kagir  ve  rutubetsiz  binalarda  ve  yapılan  işin  bütün teferruatına  yetişecek   genişlikte  yerlerde  tesis  edilecek,  dışarıdan  sinek  gelmesine  mani olacak  surette  ince  tel  ile  örtülmüş  pencereleri  vasıtasıyla  bol  gün ışığı  ile aydınlatılmış olacak,  aspiratörlü  veya  menfezleri  tarzında  havalandırma  tertibatı bulunacaktır.  Bu müesseselerde  gıda  maddelerinin;
a)Temizlenmesine  veyahut  yıkanmasına  mahsus  yerler,
b)İmal  ve  ihzar  mahalleri,
d)İptidai  maddeler  deposu,
e)Ambalaj  yerleri,
f)Yapılmış  maddeler  depo  yerleri,  birbirinden  ayrılmış  olacak  ve  bütün  bu  kısımlar zeminler  ile  aşağıya  1,5  metre  yüksekliğe  kadar  duvarları  her  vakit  yıkanacak temizlenecek  surette  mermer,  fayans,  mozaik  vb.  ile  muntazam  döşenmiş  olacak, duvarları  mütebaki  kısımları sıvalı  ve  badanalanmış  veyahut  boyanmış  olacaktır.
g)Tavan donanımları,  damlama  veya  buharlaşmadan  dolayı  gıda  ve  hammaddelerin direk yada  dolaylı  olarak  kirlenmesine  neden  olmayacak  şekilde  ve  kolay  temizlenebilir nitelikte  olacaktır.
4- Ekmek,  tereyağı,  yoğurt,  helva,  pasta,  şeker,  simit  vb.  yıkanmadan,  pişmeden  ve kabukları  soyulmadan  yenen  gıda  maddelerinin  açıkta  bulundurulması ve satılması yasaktır.  
a)Son  kullanma  tarihleri  geçmiş  ürünlerin  satışı  yasaktır
b) Köfte,  döner,  kokoreç  vb.  gıda  maddelerinin  açıkta  ve  seyyar olarak  sergilenmesi ve  satışı  yasaktır.  
5- Gözle  görülüp,  burunla  duyumsanır  derecede  çürümüş,  kokmuş  veya  kurtlanmış, bozulmuş gıda maddelerinin satışı yasaktır. 
6- Yıkanarak temizlenmesi  zaruri  bulunan  gıda  maddelerinin  imal  ve  ihzar  yerlerinin, ayıklama, temizleme ve bulaşık  yıkama  yerlerinin  lavaboların  içinde  temizlik  ve  sair maksatla  kullanılan  veyahut  muhtelif  sebeplerle  kirli  sular  hasıl  olan  imalathane  depo ve  satış  yerlerinin  zeminlerinin uygun  yerlerinden  doğrudan  doğruya  kanalizasyona bağlanması  mecburidir.
7- Gıda  maddelerinin  ayıklama,  temizlenme,  hazırlanmaları  için  kullanılacak masaların üzerleri,  her  türlü  gıda  maddeleri  imalathanelerinde  ve  satış  yerlerinde  ve içinde yenilen, içilen  yerlerdeki  kirli  kapların  yıkandığı  bulaşık  tenekeleri ve oluklu süzdürme yerleri mermer veya fayans olacaktır.  
8- Her türlü gıda maddelerinin  imal  ve  ihzar  edildiği  yerlerin  ve  satıldığı  dükkanların sokak  cepheleri  müşterilerin  içeri  girip çıkmasına mahsus bir kapıyı havi sabit  camekanla örtülecektir.  
9- Gıda maddelerinin  imal  ve  ihzar  edildikleri  yerlerde  çalışan  işçilerin  temizliği  için her  10   işçiye  bir  lavabo  ile  içinde  5’den  fazla  işçi  çalışan  imalathanelerde  20  işçi  için bir  WC  yapılacaktır. İşçileri  adetçe  daha  az  olduğu  halde  gece  gündüz  sürekli  çalışılan yerlerde  WC  yapılması  mecburdur.  İhlalinde  işyeri  wc  yapılıncaya  kadar  kapatılır ve ayrıca ceza  uygulanır.
10- Gıda  maddeleri,  imal,  ihzar,  istihsal  ambalaj  ve  muhafaza  edilen  yerlerde  çalışan işçilerin,  daima  temiz  tutulan  bir  iş  elbisesi  ve  gerekse  iş  gömleği  giymeleri mecburidir.  Bu  müesseselerde  imalathane  kısmında  ayrılmış  olarak  işçilerin  soyunup giyinmeleri  için  hususi  bir  yer  bulunacaktır.  
11- İçinde yenilecek,  içilecek  maddeler  yapılan  veya  satılan  yerlerde  gerek  gıda maddelerinin  hazırlanması ve gerekse müessesenin, burada çalışan işçileri, satıcıları ve müşterilerinin hizmetine sunulması  için  temiz  şehir  suyu kullanılacaktır. Bu  müesseselerde  hangi  maksatla  olursa  olsun  kuyu veya  sarnıç  suları kullanılması  yasaktır.  
12- Gıda  maddelerinin  imal  ve  saklanması  esnasında  oluşacak  duman,  gaz,  toz  gibi her  türlü  kirlilik,  etrafa  yayılmadan,  icap  eden  bütün  araç,  gereç  ve  vasıtalardan istifade edilerek  önlenecek  ve  gerek  içerde  çalışanlara  ve  gerekse  çevredekilere  hiçbir zarar vermeyecek  tarzda  izale  edilecektir.  
13- Gıda maddeleri  imalathanelerinde  veya  satış  yerlerinde  ve  içinde  yenilen,  içilen, istirahat  edilen  yerlerde  oluşan  çöpler,  her  türlü  kuru  artıklar  öteye  beriye  atılmadan ağızları  kapalı  kaplarda  toplanacaktır.  Bu  vb.  yerleri  kuru  olarak  süpürmek,  toz çıkarmak  yasaktır.  
14- Gıda  maddeleri  imal  edilen  ve  satılan  yerlerde; yapılan  teftişlerin  neticesini  ve noksanlıklarını  yazmaya  mahsus  belediyece  numunesi  verilmiş  şekilde  bir  teftiş  defteri bulunması  mecburidir.  
15- Gıda  maddeleri  imal ve ihzar  edilen ve  satılan  yerlerde,  depolarda  sinek, hamamböceği  vs  gibi  haşaratlarla,  fare,  örümcek  bulunması  ve  buralarda  her  türlü hayvan  beslenmesi  yasaktır.  
16- Gıda  maddelerinin  imal  ve  muhafaza  edildiği  yerlerde,  yatıp  kalkmak  yasaktır. İçinde  ikamet  edilen  yerlerde  (üretim  izin  belgesi  olmayan  yerlerde  veya  evlerde üretilen  pasta,  börek,  çörek,  tatlı,  pilav,  gözleme,  limonata,  buz,  elma  şekeri,  pamuklu şeker  vb)  her  türlü  gıda  maddesi  hazırlanması,  satılması,  saklanması  yasaktır.  İçinde işçilerin  ikameti  zaruri  bulunan  imalathanelerdeki  yatıp  kalkma  yerleri  doğrudan doğruya  imalathane  içinde girilip  çıkılmayacak  tarzda  ayrı  bulunacaktır.  Burada  işçilere yeteri  adette  demir  karyola  ve  yatak  aksamını  havi  yatıp  kalkma  yerleri,  elbise  dolabı, ecza  dolabı,  WC,  lavabo,  duş  yerleri  bulunacak  ve  hepsi  tam  bir  temizlik  içinde tutulacaktır.  
17- Pişirilmeden  veya  yıkanmadan,  kabukları  soyulmadan,  olduğu  gibi  yenilen  her türlü  gıda  maddelerinin  imalathane  ve  dükkan  içinde  dahi  olsa  açıkta  teşhir  veya  satışı yasaktır.  Gıda  maddeleri  dışardan  toz  ve  sinek  girmeyecek  surette  kapalı  kaplarda bulundurulacak,  el  değmeden  hususi  kaplar  veya  vasıtalarla  alınıp  müşteriye verilecektir.
18- Gıda  maddelerinin  gerek  sabit  ve  gerek  seyyar  olarak  satışı  esnasında  su,  şerbet, ayran  vb.  gibi  bütün  sulu  gıda  maddeleri  her  tarafı  kapalı  ve  içindeki  gıda maddelerinin  vasıflarını  bozmayacak  mahiyetteki  kaplarda  bulundurulacak  ve  bu kaplardan ancak  muslukları  vasıtasıyla  alınacaktır.  Bu  kapların  içinde  kepçeler, maşrapalar  daldırmak  suretiyle  bu  maddeleri  alıp  geri  boşaltmak,  su  ve  sulu  gıda maddelerinin  bulunduğu  kapları  açık  bırakmak  veya  bu  maddeleri  bardaklara doldurarak müşteriye  vermek  üzere  açıkta  bekletmek  yasaktır.  
19- Belediye  hudutları  ve  mücavir  alanlar  içerisinde  insan  sağlığı  ile  ilgili  gıda maddeleri  üreten  ve  satışını  yapan  gayri  sıhhi  ve  sıhhi  müesseselerde  çalışan  işçiler  ve işyerlerinde  devamlı  bulunan  şahıslar,  sağlık  cüzdanı  almaya  ve  belirli  süreler  içersinde vize  yaptırmaya  mecburdur.  
20- Satılan bütün gıda  maddelerinin  etrafa  sızıntı  vermeyecek  ve  hariçte  görülmeyecek tarzda  ambalaj  yapılarak  müşteriye  verilmesi  mecburidir.  
21- Her türlü  gıda  maddeleri  yapanlar,  perakende  ve  toptan  satanlar  yaptıkları  ve sattıkları  maddelerin  temizliğinden, güvenliğinden   ve  gıda  maddesi  üzerine  konmuş etiketin  gösterdiği  vasıfların  doğruluğundan  sorumludurlar.  Kirli,  bozuk  ve  etiketteki ifadesine  uymayan  gıda  maddelerini  satmak  yasaktır.
II-B)Tahıl,Yemeklik,Yem,Kuru sebze, Kuruyemiş,Kahve, Kakao, Çay,Patates , Soğan, Yumurta,Her çeşit yiyecek maddeleri vb.  gıda ile ilgili depolara ait emir ve yasaklar.      
Gıda  maddeleri  depoları  2  gruba  ayrılır.
-Etrafında  su  ve  gaz  halinde  hiçbir  teması  olmayacak  şekilde  ve  tamamıyla kapalı madeni  ambalajlarda  saklanan    sade  yağ,  zeytinyağı  ve  beyaz  peynir  gibi gıda maddeleri.  
-Hiçbir  kokusu  ve  sızıntısı  bulunmayan  çuvallar  ve  tahta  ambalajlar  içerisinde muhafaza  olunan  hububat,  kuru    sebze  ve  meyveler  gibi  maddeler.
1-Bu  yerler  yiyecek  maddelerini  dış  etkilerden  koruyacak  ve  kirlenmesine  engel teşkil edecek  nitelikte  olacaktır.
2-Doğal  veya  yapay  havalandırma  düzeni  olacaktır.
3-Depolara  ilk  gelen  ürün  önce,  son  gelen  üründe  en  son  çıkarılmalı,  istenildiği zaman  istenilen  ürün  grubu  çıkarılabilecek  şekilde  yerleştirme  ve  istif yapılmalıdır. İstifler  arasında  en  az  1  metre  geçit  bırakılması  zorunludur.
4-Çuval  içinde  bulanan  maddeler,  ızgaralar  üzerine  konulacaktır.  Zemin  üzerine zeminden  10-15  cm  yukarıda  olacak  şekilde  kalın  ve  kuru  tahtadan  yapılmış ızgara yerleştirilmeli,  şeker  torbaları  veya  kutuları  bu  tahtanın  üzerine istiflenmelidir.
5-Kapı,  pencere  ve  diğer  kısımlardan  her  tür  böcek  ve  zararlı  hayvanların girmesini önleyecek  uygun  donanım (pencerelerde genişliği  2mm’i  geçmeyen  tel kafes) bulunacaktır.
6-Kapı  ve  pencereleri,  ateşe  dayanıklı  malzemeden  yapılmış  olacaktır.
7-Kuruyemiş  depolarında  tahtadan  yapılmış  yazıhane  veya  asma  kat  bulunması yasaktır.
8-Bu  yerlerde  çalışanlar  iş  gömleği  giyeceklerdir
9-Gıda  maddeleri  depolarının  içinde  bu  maddeler  haricinde  başka  bir  madde  depo etmek, burada  işçi  çalıştırmak  yasaktır.
10-Depolar;  giyinme  yerleri, lavabolar,  tuvaletler,  banyolar,  idari  bölümler  ve dinlenme yerlerinden  ayrı  olmalıdır.
11-Taşıma  araçları  ve  depolarda  havalandırma, sıcaklık  ve  rutubet  ürün  özelliklerine uygun  olacak,  depolarda sıcaklık  ve nem  ölçer  cihazlar  bulunacaktır.  
12-Zemin  pürüzsüz,  duvar  düzgün,  kolay  temizlenebilir  nitelikte  ve  ürünleri etkilemeyecek  özellikte  olacaktır.
13-Depolarda,  taşıma  araç  gereçlerinde  kullanılan  alet,  ekipman  ve  malzemeler temiz, sağlam, yıkanabilir,  hijyenik  ve      amacına  uygun  olacaktır.
14-Çöpler  depo  dışında  tutulacak,  atılacaklar  da  depodan  uzaklaştırılacaktır.
15-Depolama  ve  taşıma  sırasında  çevreye  zarar  verilmeyecektir.
16-Gıda  maddeleri  birbirinin  özelliğini  bozmayacak  şekilde  taşınacak  ve depolanacaktır.
17-Gıda  maddeleri  toksin  maddeler  ile  birlikte    taşınmayacak  ve  depolanmayacaktır.
18-Gıda  maddeleri  ve  temizlik  maddeleri  ayrı  bölmelerde  taşınacak  ve depolanacaktır.
19-Gıda  maddelerinin  taşınması  ve  depolanması  ile  ilgili  gerekli  iş  güvenliği önlemleri alınmış olacaktır.  
20-Depoda  sigara  içmek,  ateş  bulundurmak  yasaktır.  
21-Şeker  depolarında  asetilen  ve  elektrik  kaynağı  yapılması,  madensel  bölümlerin kıvılcım yapabilecek  derecede  birbirine  vurması  ve  sürtünmesi  yasaktır. Asetilen, petrol, mum  ve diğer  ışık  vericiler  ile  depolara  girilmesi  yasaktır.  
22-Depolarda  çalışan  işçilere  ve  işyerlerinde  devamlı  bulunan  şahıslara  sağlık cüzdanı alınması  ve  belirli  süreler  içerisinde  vize  yaptırılması  mecburidir.
II-C)Soğuk hava depoları ile ilgili emir ve yasaklar.
Soğuk  hava  depoları  aşağıdaki  kurallara uymak zorundadır.
1-İşin  gerektirdiği  oda bölmeleri  ve  her  odanın  düzeni  teknolojik  koşullara uygunluk  sağlayacaktır.
2-Yapı  dışına  çıkan  kapılarda  içe  ve  dışa  açılan  ikinci  bir  kapı  olacak,  bu kapılarla yapı  dışına  açılan  pencereler  delikleri  2 milimetreyi  geçmeyen  tel  ile örtülü  olacaktır.
3-Her  odanın  içinde  bir  ucu  makine  dairesindeki  ışıklı  sayıcıya  bağlı  birer  zil düzeneği ile birer  termograf  ve  ikişer  ispirtolu  ısı ölçer  bulunacaktır.
4-Soğuk  havanın,  besin  maddelerinin  her  tarafına  aynı  biçimde  etki  etme akımını sağlamak için  bu  maddelere  tabana  dokunmayan  ızgara  ve  raflar üzerine  aralıklı  biçimde yığarak ve  her  parça  arasına  çıtalar  konulacak  veya çengellere  asılacaktır. Her  yığının arasına serbestçe  geçilecek  genişlikte boşluklar  bırakılmış  olacaktır.  Türlerine  göre  ısı  ve yaşlık  dereceleri  bir olmayan  veya  birinin  kokusu  diğerine  sinen  değişik  besin maddeleri bir odada  bulundurulmayacaktır.  
5-Bu  depolarda  her  çeşit  konservelerle,  taze  balık,  kümes  hayvanları,  tavşan  ve  av hayvanları  (kuşlar),  sebze    ve  meyve,  yumurta,  her  çeşit  yemeklik  yağlar,  süt  ve sütten yapılmış  besin  maddeleri  saklanır.
6-İşçilere  ait  soyunma,  giyinme,  yemek  yeme,  temizlenme  yerleri  ve  WC’lerin, gıda  maddelerinin  depo  edildiği  yerlerle  doğrudan  doğruya  bağlantısı olmayacaktır.  
7-İşçilerin  soğuk  hava  depolarında  çalışabilmeye  yapılarının  elverişli  olduğunu gösterir  Sağlık  Raporları  bulunacaktır.  Sağlık  Raporu  bulunmayanlar  bu depolarda çalıştırılmayacaktır.    
8-Ürün  özelliğine  göre;  derin  dondurulmuş  ürünlerde  -18  °C  den  daha  düşük sıcaklıkta  olmalı  ve  ayarlandığı  sabit   dereceden    ±  0,5  °C  dan  fazla sapmaya  izin vermeyecek  şekilde  olmalıdır.
9-Soğuk  hava  depolarında  jeneratör  bulunacaktır
10-Sebze  ve  Meyve  KONSERVE  Depoları    için    ayrıca,  nitelikleri  yazılı  etiketi olmayan konserveleri  bulundurmak  ve    satmak  yasaktır.  
II-Ç)Tuz Fabrikaları ile ilgili emir ve yasaklar.  
Ham  tuz  üretme,  işleme,  depolama  yerleri,  tuz  fabrikaları  aşağıdaki  kurallarla bağlıdır.
1-Bağımsız  ve  kagir  yapılarda  olacak,  hammaddeler  deposu,  öğütme  yeri, ambalajlama, üretilmiş  madde  deposu,  işçiler  için  soyunma  oda  ve  dolapları bölümlerini kapsayacak, bu  yerler  birbirinden  kagir  bölmelerle  ayrılmış olacaktır.
2-Yapım  sırasında  demir  ve  sac  kürek  kullanılmayacaktır.
3-Değirmenin  bulunduğu  yerde  öğütülmüş  tuzlar,  tahta  veya  plastikten  yapılmış sandık veya  kutulara  akıtılacaktır.
4-Bu  yerlerde  çalışan  işçiler  iş  gömleği  ile  başlık  giyeceklerdir.  Sağlık  Raporu bulunmayanlar  bu  depolarda  çalıştırılmayacaktır.
II-D)Et mamulleri imal yerleri ile ilgili emir ve yasaklar.
1-İmalathaneler  müstakil  ve  kagir  olacak,  Belediye  Mezbahası  ve  ruhsatlı kombinalarda kesilmiş  etler  kullanılacaktır.  
2-İmalathane  şu  kısımlardan oluşacaktır:
a) Etlerin  parçalandığı,  kemiklerin  ayrıldığı  veya  kırıldığı  yer.
b)  İmalat  yeri.
c) Baharat,  bağırsak  v.b.  maddelerin  depo  edildiği  yer.
d)  Kurutma  yeri.
e)  Paketleme  ve  etiketleme  yeri.
f)  Mamul  madde  saklama  (depo)  yeri.
Bunlardan  et,  sakatat  ve bağırsak  muhafaza  yerleri  -1  dereceyi,  Mamul  depolama  yerleri  ise  +1   dereceyi  geçmeyecektir.
3-Bu  yerler  birbirinden  muntazam  kapılarla  ayrılmış  ve  duvar  yerden  2  metre yüksekliğe kadar  her  tarafı  fayans  vb  kolay  temizlenebilir  maddeden  yapılmış olacak, üst tarafı dökülmeyecek  şekilde  temiz  ve  kapalı  olacaktır.  İmal yerlerinin  zemini  karo  vb. olacaktır.
4-İmal  yerlerinin  bol  gündüz  ışığıyla  aydınlatılması  için  kafi  derecede pencereleri olacak, pencereler  tel  kafesle  örtülü,  tahta  kısımlar  yağlı  boya  ile boyanmış  olacaktır.  
5-Baharatların  muhafazası  için  ayrı  ayrı  gözlü  olmak  üzere  kapalı  kutular bulunacaktır. Baharatlar, kuru,  rutubetsiz  yerde  depo  edilecek  ve  kutuların üzerlerine baharatın  ismini  belirten  bir etiket  olacaktır.
6-İmalathane  ve  depolar,  her  türlü  kemirici  ve  haşerelerin  girmesine  mani olacak şekilde yapılacak, dezenfeksiyonlarda  kullanılan  ilacın  tesiri  izale edilinceye  kadar  imalat durdurulacaktır.  
7-Küf  üretmesine  ve  su  buharının  damlalar  halinde  tavanda  birikmesine  mani olmak için doğal  veya  suni  şekilde  havalandırma  olacaktır.  
8-İmalathanede  şehir  şebekesine  bağlı  su  bulunması  ve  gerektiğinde  24  saatlik ihtiyaca cevap  verecek  su  deposu  yaptırılması  zorunludur.  Zeminin  muhtelif yerlerinde şehir kanalizasyonuna  bağlı  menfezler  bulunacaktır.
9-İşçi  sayısına  göre,  işçilerin  soyunma  ve  giyinme    yeri  ile  sıhhi  wc,  duş  ve el yıkama yerleri  mevcut  olacak  ve  bunlar  daima  temiz  tutulacaktır. Duş  yeri ile  WC imalathanelerin  dışında  bulunacak  ve  fayansla  kaplanacaktır. Buralarda gerekli  temizlik maddeleri  bulunacaktır.  
10-İşçilere  lastik  bot  veya  temiz  işçi  gömleği  ile  pantolon,  başlık  giydirilecek, her işçinin  sağlık  karnesi  bulunacak,  3  ayda  bir  sağlık  muayenesi yaptırılacaktır.  Bu  işleme işverenler de  tabi  tutulacaktır.  İşçilerin  elleri, tırnakları,  yüzü,  saçları  her  gün  temizlik kontrolüne  tabi  tutulacak,  eli yaralılar  imalatta  çalıştırılmayacaktır.
11-Etlerin  nakliyesi   lastik  tekerlekli  taşıma  arabalarıyla  veya  sepet  ve  tepsilerle yaptırılacaktır.  Bu  malzemeler  paslanmaz  maden  olacak,  daima  temiz  ve bakımlı tutulacak,  sepet  ve  tepsiler  birbiri  üzerine  konduğu  zaman  bir  kabın dip  kısmı  diğer kabın  içinde  bulunan  hammadde  veya  mamulleri kirletmeyecek  şekilde  olacaktır.  
12-Et  mamulleri  imalatında  veya  ambalajında  kullanılan  malzemeler  sıcak  su  ile bulaşık  yıkamaya  mahsus  deterjanlardan  biri  ile  yıkanacaktır.  Kıyma makineleri  ile imalatta  kullanılan  kaplar,  diğer  alet  ve  teçhizat  işçiler tarafından  imalathanelerin  dışına çıkarılmayacaktır.  
a)Temizlik  için  lüzumlu  buhar,  su  hortumu,  fırça  ve  temizleme  maddesi   daima el altında bulundurulacaktır.
b)Etleri  parçalama  masaları  veya  kütükleri  sert  tahtadan  imal  edilecek  ve yekpare olacaktır.
c)Etleri  doğramak  için  kullanılan  aletler  paslanmaz  ve  kolay  temizlenen cinsten olacaktır.
d)Makinenin  yedek  parçaları ve  mamule  bulaştırılabilecek  diğer  parçalar  imalat sahasından uzakta  tutulacaktır.
e)Mamulün  hazırlanmasına  ve  imalinde,  malzemenin  yıkanmasında kullanılan  su, içilebilir  nitelikte  olacaktır.
13-İş  yerlerinde  yatmak  ve  sigara  içmek  yasaktır.
14-Etlerin  rastgele  yerde  bırakılması  yasaktır.  Parçalanmamış  etler  çengellerle  asılı olarak, parçalanmış  etler  banko  üzerinde bulundurulacaktır.
15-İmalathanede;  artık  maddelerle  çöpleri  almak  için  yeteri  kadar  paslanmaz  ve kapaklı  konteynır bulundurulacaktır.  Çöplerin  sağa  sola,  kapı  önlerine  atılması yasaktır.  
II-E)Kasaplar ile ilgili emir ve yasaklar.
1-Belediye  mezbahası  ve  Kombinaları  haricindeki  yerlerde  her  türlü  kasaplık hayvan kesimi  yasaktır.  Mezbahada  kesilen  hayvan  etlerinin  nakli  için  soğuk hava  depolu  özel kamyonlar  veya  arabalar  kullanılacaktır.  Bu  vasıtalarda  etler birbirine  sıkıştırılmadan,  üst üste  konmadan  çengellere  asılı  olarak nakledilecektir.
2-Kasap  dükkanları  kagir  binalarda  olacak,  yeteri  derecede  aydınlık  olacak mesken ve diğer  işyerleri  ile  doğrudan  alakası  bulunmayacaktır.
3-Şehir  şebekesine  bağlı  su  tesisatı  bulunacaktır.
4-Zemin  ve  zeminden  2  metre  yüksekliğe  kadar  olan  duvarlar  karo, fayans  kaplı, diğer kısımlar  badanalı  olacaktır.
5-İş  yerinin  ön  cephesi  sabit  bir  camekanla  kaplı  olacaktır.
6-Hava  temizleme  tertibatı  olacaktır.
7-Kasap  dükkanlarında  kıyma  makinesi  bulundurulması  mecburidir.  Ağaç kütükleri  ve kıyma  makineleri  temiz  olacaktır.
8-Ağzı  kapalı  madeni  veya  plastik  çöp  kutuları  olacaktır.  Kokuşmuş  atık  ve kemik parçaları  vb.  atıkların  açık  olarak  umumi  çöp  kutularına  atılmaları veya gelişi  güzel bırakılmaları  yasaktır.
9-Tezgahların  ön  kısmı  müşterilerin  arkayı  görebileceği  şekilde  cam  olacaktır.
10-Etlerin  saklanması  için,  kapasiteye  göre  soğutma  tertibatlı  dolaplar,  tezgahlar veya soğuk hava deposu  bulunacaktır.
11-Bir  musluk  ve  lavabo  ile  zeminin  uygun  bir  yerinde  lağıma  bağlı  ızgara  bir sifon olacaktır.
12-Tezgahlar  mermer  gibi  su  geçirmez  ve  yıkanarak  temizlenebilir  bir  madde ile döşenmiş  olacak,  ağaç  kütükleri,  kıyma    makineleri,  iş  haricinde  bir  çinko kapla  daima örtülü  bulunacaktır.
13-Etler  soğuk  hava  depoları  içinde  bütün  olarak  veya  büyük  parçalar  halinde, bir birinden aralıklı  asılı  bulundurulacaktır.
14-Etlerin  üzerine  madeni  levhalar  veya    süs  bakımından  renkli  kağıtlar yapıştırılması  yasaktır.
15-Bütün  veya  parça  halinde  bulunan  etlerin  üzerlerine  koyun,  keçi,  sığır, manda, dana  gibi etin  cinsi, niteliği  ve  fiyatını  bildirir  etiketler  konacaktır.
16-Büyük  parça  etlerin  dükkanlardan  herhangi  bir  yere  gönderilmesi  için    üzeri örtülü  temiz  kaplar  kullanılacaktır.
17-Kıyma  müşterinin  gözü  önünde  yapılacaktır.
18-Dükkan  her  gün  yıkanacak  tezgah  ve  kütükler,  kıyma  makineleri  sıcak sularla fırçalayarak  temizlenecektir.  Çalışanlar    uzun  ve  temiz  bir  gömlek ve eldiven  giyecekler, dükkanın  her  tarafı  tam  bir  temizlik  içinde  bulunacaktır. Kullanılan  kesici  aletler paslanmaz  cinsinden  olacak,    sapları  madeni  olup  adi tahtadan  olmayacaktır.
19-Başka  yerde  kesilip  temizlenmiş  olmak  ve  ayrı  bir  dolap  içinde  bulundurmak şartı  ile kasap  dükkanlarında  kümes  hayvanları  da  satılabilir.
20-Kasap  dükkanlarında Hazır  kıyma  bulundurmak  yasaktır.
21-Kasap  dükkanlarında  mezbaha  damgası  bulunmayan  etlerin  satışı  yasaktır.
22-Kokuşmuş  ve  hastalıklı  etlerin  bulundurulması  ve  satılması  yasaktır.  Bu  tür etler yok edilir.
23-Kasap  dükkanlarında  sucuk  ve  pastırma  yapılamaz.
24-Diğer  il  ve  ilçelerin  mezbahalarında  kesilip  damgalandıktan  sonra  ilimiz Veteriner Müdürlüğünde  yeniden  muayene  ve  damgalanmadan  satışa  sunulan  et  ve  et  organları kaçak  kabul  edilir.
-Yukarıdaki  maddelerden  herhangi  birine  uymayanlara Ceza  uygulanır.
-20, 21, 22, 23  ve  24.  maddelerin  İhlalinde    zoralımları  yapılarak,  her  biri  için ceza uygulanır.
II-F)Sucuk imal yerleri ile ilgili emir ve yasaklar.
Sucuk  imalathanelerinde  bulunması  gerekli  malzeme  ve  imalat  esasları;  
1-Elektrik  ile  çalışan  kıyma  makinesi,
2-Otomatik  hava  tazyikli  doldurma  makinesi,
3-Elektrikle  veya  mekanik çalışan karıştırma  makinesi,
4-Üstü  paslanmaz  çinko  masa  veya  mozaik,  fayans  benzeri  maddelerden yapılmış  masalar,
5-Hamur  dinlendirme  teknesi; kolay  temizlenebilen  çelik  kromaj,  galvaniz    vb cinsten olacaktır.
6-Kullanılacak  etler  gıda  maddeleri  tüzüğünün  137’ inci maddesi  şartlarında kesilmiş  etler olacak  ve  sucuk;  tüzüğün 171’ inci maddesine  uygun  imal edilecektir.  Çok  genç  ve zayıf hayvan  etleri  sucuk  etlerinde  kullanılamaz.
7-Sucuklara  nitrik  ve  nişasta,  çemen  otu  gibi  maddelerin  katılması  yasaktır. Sucuklar piyasaya  arz edilmeden  önce  laboratuarlarda  gıda  maddeleri  tüzüğüne uygunluğu  kontrol edildikten  sonra  bandrollanıp,  ancak  ondan  sonra    satışa   verilebilecektir.
8-İşçiler  iş  giysisi  ile  başlık,  lastik  çizme  giyecek  ve  su  geçirmez  önlük takacaklardır.
Yukarıdaki  maddelerden  herhangi  birine  uymayanlara ceza  uygulanır.
II-G)Sıhhi nitelikli tavukçu,sakatatçı ve balıkçı dükkanları ile ilgili emir ve yasaklar.
A-Tavukçular ile ilgili emir ve yasaklar.
Kasap  dükkanları  için  öngörülmüş  olan  şartlara  ilave  olarak,  aşağıdaki  şartlar  aranır.
1-Şehir  şebekesine  bağlı  su  tesisatı,  şebeke  suyu  olmayan  yerlerde  içilebilir  su tertibatlı yeterli  su  bulunacaktır.
2-Ortam yeterli  aydınlıkta  olacaktır.    Hava  temizleme  tertibatı  olacaktır.
3-Zemin  ve  zeminden  2  metre  yüksekliğe  kadar  olan  duvarlar  fayans  kaplı, diğer  kısımlar badanalı  olacaktır.
4-İşyerinin  ön  cephesi  sabit  camekanla  kaplı  olacaktır.
5-Bir  musluk  veya  lavaboyla  zeminin  uygun  bir  yerinde  lağıma  bağlı  ızgaralı bir  sifon olacaktır.
6-Tezgahların üzeri madeni  çelik,  fayans  veya  mermer  olacaktır.
7-Ağaç  kütükleri  ve  kıyma  makineleri  temiz  olacaktır.
8-Ağzı  kapalı  madeni  veya  plastik  çöp  kutuları  olacaktır.
9-Tezgahların  ön  kısmı,  müşterilerin  arkayı  görebileceği  şeklide  cam  olacaktır.
10-Etlerin  saklanması  amacı  ile  kapasiteye  göre  soğutma  tertibatlı  dolaplar  veya soğuk  hava  deposu  bulunacaktır.
11-Satış  yerine  irtibatlı  olmak  üzere  dükkanın  arka  kısmında  sakatat  hazırlama bölmesi  ile bu  bölmede  mermer  veya  fayanstan  yapılmış  masa  ve  yanında bol  akar  suyu  olan kalebodurdan  bir  havuz  bulunacaktır.
12-Sakatatların  alındığı  yeri  gösteren  ve  sakatatların  sağlıklı  olduğuna  dair  belgesi bulunacaktır.
Yukarıdaki  maddelerden  herhangi  birine