Çayeli Belediyesi İlan-Reklam ve Tabela Yönetmeliği

 1. C.

ÇAYELİ BELEDİYESİ

İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

     Amaç

     MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik Çayeli Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.

 

     Kapsam

     MADDE 2 – (1)  Bu yönetmelik Çayeli  Belediyesi  yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanları kapsar.

 

     Dayanak

     MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve  1608 sayılı Belediye Cezaları Hak. Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863–3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir ve Belediyelerinin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Reklam Alan ve Yerleri, Ticari Tanıtım Tabelaları

 

     Reklam Alan ve Yerleri

     MADDE 4 – (1) İlgili Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde ticari amaçla  reklâm malzemesi kullanılabilecek reklâm alan ve yerleri şunlardır:

 1. a) Sabit Reklam Asma Panoları: İlgili Belediyesinin belirlediği yer ve ölçülerde kullanılan düzenli, sabit açık hava reklam panoları, billboard, elektronik panolar, reklam kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici billboard, ışıklı billboard, dıştan aydınlatmalı billboard, postermatik, otobüs durakları,

Bilgi Bankaları (KİOKS), megavizyon, kağıt afişleri ve benzerleri kapsar.

 1. b) Bina Dış Cepheleri: Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.
 2. c) Bina Sağır Duvarları: Binaların penceresiz ve açılışsız duvarlarıdır.

     ç)  Boş Alan ve  Arsalar: İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimlerde kullanılan ya da tümüyle boş tutulan alan ve arsalardır.

 1. d) Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya ve taşıt alt-üst geçitleri, Pazar yerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlardır.
 2. e) Duraklar ve Araç Üzerleri: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Otobüs, Tren, Tramvay, Metro, Vapur vb. toplu taşım araçları ile yerleri Belediye tarafından belirlenen duraklar ve özel araçlardır.
 3. f) Yukarıda Belirtilenlerin Dışında Kalan Alanlar: İstasyon, Gar, Stadyum, Spor Sahaları, İskele, Eğlence yerleri Resmi ve özel sağlık hizmeti veren kuruluşlar vb. alanlar.

 

    

 

 

     Ticari Tanıtım Tabelaları

     MADDE 5 – (1)Çayeli Belediyesi sınırı ve mücavir alanları içerisinde yer alan ticari amaçlı iş yerlerinin adlarını, işaretlerini ve duyurularını içeren tabelalar,  “Ticari Tanıtım” tabelaları olarak adlandırılır. Ticari tanıtım tabelaları şunlardır:

 1. a) Tek Ticari Tanıtım Tabelaları: Bir binanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cephelerinde yer alan işyerleri için ya da bina tek bir iş yerine ait ise, bu işyerinin tanıtımını yapmak için kullanılan ışıksız veya ışıklı ticari tabelalar.
 2. b) Toplu Ticari Tanıtım Tabelaları: Bir binada birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunması halinde, bu işyerlerinin adlarını ve işaretlerini tanıtmak amacıyla bina giriş ve giriş alanı çevresinde kullanılan tabelalardır.
 3. c) Kaldırım ve Yol Üstü Tanıtım Tabelaları: Kaldırım ve yol üstlerinde ya da buralarda yer alan ve ticari amaçlı işyerlerinin işaretlerini ve duyurularını içeren ışıksız veya ışıklı ticari tabelalardır.

     ç) Toplu Bölge Tanıtım Tabelaları: Kentin çeşitli bölgelerinde bulunan ticari veya Turizmle ilgili işyeri ve tesislerin toplu olarak tanıtıldığı tabelalardır. Bu tabelalar dışında bir tek işyeri veya tesis için tabela asılmaz.

 1. d) LED Ekran: LED lambalar kullanılarak oluşturulmuş matris alan üzerinde grafik tabanlı sistemler olup, reklâm, TV, afet vb. durumlar için bilgilendirme ekranlarıdır.
 2. e) LED Totem: Açık alanlarda kullanılan uzun mesafeden görülmesi istenen LED ışıklı, ayaklı tabelalardır.

(2), (EK; Çayeli Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile)  Çayeli Belediyesi sınırı ve mücavir alanları içerisinde kamuya ait yerler dışında özel mülkiyetli yerler dışında özel mülkiyetli yerlerde, binaya montajlı ışıklı,projeksiyonlu,LCD ve LED ekranlarla belediyenin izni ile yıllık ilan ve reklam vergisinin ödenmesi şartı ile çoklu ticari reklam yapılabilir.       

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları

 

     Sabit Reklam Asma Panoları’nın Uygulama Esasları

     MADDE 6 – (1) İlgili Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde yer alan sabit reklâm asma panolarının boyutlarını, yerlerini ve kullanım biçimlerini aşağıdaki esaslara göre belirler:

 1. a) Sabit  Reklâm Asma Panoları, düzenlenmiş yeşil alanların(yol orta refüjleri hariç) içine ve önüne, tarihi eser ve yapıların, heykel ve sanat eserlerinin, Kamu kuruluşlarına ait binaların, kültür-sanat işlevli yapıların önüne gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir. Kavşaklarda orta refüjlere hiçbir şekilde  reklâm panosu konamaz. Kavşak kenarlarına sürücü ve yayaların yol ve araç görüşlerini kapatmayacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde Belediyenin belirlediği noktalara sabit  reklâm asma panoları konulabilir.  Panolar hiçbir şekilde deniz ve manzara görüşünü kapatamazlar. Sabit reklâm asma panoları, Çayeli Belediyenin belirlediği yerler dışında hiçbir yere konamazlar.
 2. b) Sabit Reklâm Asma Panolarının Afiş Alanları: İnsanların uzanamayacağı alt hizası en az 2.50 metre yükseklikte ve en fazla 2x3,5 metre En az 1,5x2 metre boyutlarında olacaktır.Sabit Reklâm Asma Panoları Basılı malzeme yapıştırmak suretiyle kullanılabileceği gibi ışıklı olarak da kullanılabilir.
 3. c) Sabit Reklâm Asma Panolarının üzerindeki ticari duyuruların bozulması, yırtılması ve duyuru süresinin dolması neticesinde işlevini yitirmesi ya da boş kalması halinde yüzleri beyaz kağıtla örtülecektir. Bu husus kiracı tarafından yerine getirilecek, getirilmediği takdirde Çayeli Belediyece cezai işlem yapılarak, kiracıdan tahsil edilecektir.

     ç)  Yol kenarlarında yer alan sabit  reklâm asma panolarında yanıp sönen ışıklar kullanılamaz. Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenleme yapılamaz.

 

    

 

 

 

Tek Ticari Tanıtım Tabelaları Uygulama Esasları

     MADDE 7 – (1) Bir binanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cephelerinde yer alan işyerlerinin kullanacakları ışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelaları, LED Totem,işyeri cephe alanının (birden fazla cephesi olan işyerlerinde her bir cephe için)’den fazlasını kaplayamaz,  yüksekliği 0.70 metreyi geçemez, yerden yüksekliği en az 2.50 metre olur. Yan yana birden fazla ticari birim bulunması durumda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranır.Tanıtım tabelası dışında, ticari niteliği bulunan marka, unvan,logo vb   gibi tanıtım amaçlı;vitrin camına içerden veya dışarıdan yapıştırma herhangi bir yazı, resim ve işaret, bu oranın içerisinde sayılır.

     (2) Ticaret biriminin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alabilir. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 metre olacaktır. Tentenin üzerindeki reklâm için Çayeli Belediyesinden izin alınır.

     (3) Binanın tek bir iş yerine ait olması halinde kullanılacak ışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelaları, LED Ekranlar, binanın cephe alanının ’undan fazlasını kaplayamaz.

     (4) Gerek dükkânların ve gerekse bir binanın tümünü kullanan iş yerlerinin ışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelaları,  LED Ekranlar hiçbir şartta cephe yüzeyinden taşamaz. Askılı olarak cephe yüzeyinin dışına takılamaz. Ancak sinema, tiyatro, gazino vb eğlence yerleri ilgili belediyeden özel izin alma koşulu ile bina cephesinden taşan ışıklı tabela kullanabilirler.

     (5)  PORTİK (Arkat) kolonları arası tanıtım levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranır. Kolon aralarına birden fazla tanıtım levhası konamaz, kolon yüzeylerine hiçbir şekilde levha asılamaz, yapıştırılamaz. Kaldırımlarla arkat zemini arası 0.70 metreden fazla kot farkı olan binalarda kolonlar arası tanıtım levhası konamaz.  Her binanın arkat tabanından 2.50 metre yükseklikte başlayan maksimum bir metre yüksekliğinde tanıtım levhası konulabilir. Arkat mesafesi içinde birden fazla işyeri cephesi olması durumunda her işyeri için arkata olan cephesi oranında tanıtım levhası konabilir. Arkat tabelaları % 15 oranının hesabında dikkate alınmaz.

     (6)  Zemin üstü katlardaki konut dışı kullanımlarda ön cephede proje müellifinin bulunmadığı durumlarda Çayeli Belediyesinden izni alınarak 0.50 x 0.70 metre Boyutlarında tanıtım levhası konulabilir.Ticari kullanımın birden fazla olduğu hallerde levhaların yatay ve dikey çizgilerinde boyutlarında düzenlemede ve malzemede bütünlük bulunması zorunludur.

     (7)  Yeni yapılacak ön bahçe nizamlı yapılarda (arkat hariç), yapı tek bir iş yerine ait ise kendi parsel sınırları içerisine ilgili belediyesince onaylanmış vaziyet  planına uygun olarak reklâm panosunu konabilir (Totem vb.). Mevcut ön bahçe nizamlı ve yapının tekbir işyerine ait olduğu binalarda da ilgili belediyesince vaziyet planının onaylanması koşuluyla parsel sınırları içine reklâm panosu konabilir.

     (8) Totemler, dondurulmuş sanayi bölgelerinde maksimum yüksekliği 10 metre; akaryakıt servis istasyonlarında 7,50 metreden yüksek olamaz.

     (9) Kent merkezindeki ticari alanlarda 5.50 metreden fazla olamaz.

     (10) Bina çatılarına, o binada faaliyette bulunsun ya da bulunmasın hiçbir kimse, bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde reklâm tabelası veya panosu koyamaz. Ancak; eğitim ve sağlık kurumları ilgili Belediyesinden izin almak koşulu ile kendi binasının çatısına tanıtım levhası koyabilir.

      Toplu Ticari Tanıtım Tabelaları Uygulama Esasları

     MADDE 8 – (1) Toplu ticari tanıtım tabelaları bina girişindeki dış cephede yer alır ve binadaki iş yerlerinin kat sırasına göre düzenlenir. Binaların ruhsatlı projelerinde tanıtım tabela yerleri belirtilmiş ise yönetmeliğe aykırı olmamak suretiyle projesinde gösterilen yerlere konur.

     (2)  Toplu ticari tanıtım tabelaları üzerinde her iş yeri aşağıda belirtilmiş renk kodlarıyla işaret edilir:

 1. a) Kat numaraları: Zemin pantone mavi, yazılar beyaz,
 2. b) Resmi Kurumlar: Zemin patone kırmızı, yazılar beyaz,
 3. c) Sağlık İşyerleri ( Poliklinik, laboratuar, hekim muayenehaneleri): Zemin beyaz, yazı siyah ve kırmızı,

     ç) Diğer iş yerleri: Zemin pantoni açık mavi, yazılar siyah.

     (3)Yazı karakteri ve renklerinde değişiklik yapma yetkisi Çayeli Belediye Başkanlığına aittir.

 

     Bina Sağır Duvarlarının Reklam Alanı Olarak Kullanılma Esasları

     MADDE 9 – (1) Bina sağır duvarlarını, bina sahipleri; Çayeli belediyesinden izin almak koşulu ile reklam alanı olarak düzenlemek ve kiraya vermekte serbesttirler. Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvarlarda uygulanacak reklam, reklam sahibinin adını ve amblemini taşıyan ve plastik sanat yapıtı değeri taşıyan bir duvar resmini içerir. Uygulanacak reklamın vaziyet planı belediyeye sunularak izin alınır.

     (2)  Bina sahipleri sağır duvarlarını  reklâm alanı olarak kullanmadıkları takdirde, Belediyenin öngördüğü şekilde görsel kirlilik yaratmayacak bir biçimde düzenlemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise düzenleme Çayeli belediyesi tarafından yapılır ve masrafları bina sahiplerinden %20 fazlasıyla tahsil edilir.

     (3) Sit alanlarında, yetkili makam tarafından kentin siluetini etkileyeceği belirlenen yerlerde duvar cephe  reklâmı tesis edilemez. Özel projelendirme gerektiren kentsel açık alanlarda duvar  reklâmı konulabilecek binalar müellifi tarafından proje içinde belirlenir.

     (4)  Duvar  reklâmları ön cepheye dönemez. Pencere ve diğer boşluklar bulunan cepheler duvar reklâm alanı olarak kullanılamaz. Duvar reklâmları dış koşullara dayanıklı malzeme ile yapılmalıdır.

 

     Boş Alan ve Arsalar

     MADDE 10 – (1) Ana artere cephesi veya görüntüsü olan boş alan ve arsalara reklam panosu konulamaz. Ancak,Belediyeden izin alınmak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir.

     (2)  İnşaat faaliyeti devam eden parsel sınırlarında kaldırımdan yaya geçişini engellemeyecek biçimde tek tip malzemeden imal edilmiş paravana sistemlerinin yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına bakan yüzeyleri, Çayeli belediyesinden izin almak kaydıyla; mülk ya da kullanım hakkı sahibinin isteğine uygun, reklâm alanı olarak kullanılabilir. Bu durumda, reklâm alanı paravana yüzeyinin % 40’ini geçemez.

 

     Ortak Kamu Kullanım Alanlarının Reklam Alanı Olarak Kullanılma Esasları

     MADDE 11 – (1) Yapımlarını Belediyenin yaptığı yeşil alanlar, pazaryerleri, açık otoparklar vb. çevre duvarlarında ve işlerinde ya da  projelerinde gösterilen  yerlerde yalnızca   belediyenin hizmetlerine ait bilgilendirme ve ticari tanıtım panoları asılabilir. 

 1. a) Anlaşmalı olarak bila ücretle bir üst geçit yapıp hizmete sunan ticari firmaların talepleri halinde söz konusu üst geçitlerde sadece ad ve işaretleri korkuluk cephe alanının %50’sini geçmemek koşuluyla kalabilir. Köprülerin ayakları reklâm alanı olarak kullanılamaz. Çayeli Belediyesi: Kentin sosyal, kültürel, sportif (v.b) etkinlikleriyle ilgili, hizmetleri veren Resmi Kurumlar ile spor vakıflarına bu sayılan alanları tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanımına tahsisine yetkilidir.
 2. b) Anlaşmalı olarak bila ücretle halkın kullanımına sunulacak yada görsel niteliği ile kent

estetiğine katkı verecek (kent mobilyaları, sanatsal ya da görsel tasarımlar gibi) materyaller üzerindeki reklam alanlarını, Çayeli Belediyesi kentin sosyal, kültürel, sportif vs. etkinlikleri ile ilgili, hizmetleri veren kurumlar ile spor vakıflarına tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanımına tahsisine yetkilidir.

     (2) Yaya alt geçitlerinin yan duvarları, duvar yüzeyinin % 60’ından fazlasını kaplamamak koşuluyla, tanıtım veya ticari reklam alanı olarak kullanılabilir. Taşıt alt geçitlerinin cephe ve korkulukları tanıtım veya ticari reklam alanı olarak kullanılabilir, ancak  taşıt  geçiş yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz. Bu sayılan alanların kentin sosyal, kültürel, sportif (vs.) etkinlikleriyle ilgili hizmetleri veren kültürel ve sosyal kurumlar ile spor vakıflarına tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanılmak üzere tahsisine Çayeli Belediyesi yetkilidir.

     (3)  Elektrik direklerinin kültürel, sosyal kurumlar ile spor vakıflarınca tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanılmak üzere tahsisine, ilgili kurum/kuruluş uygun görüşü alınmak kaydıyla Çayeli Belediyesi yetkilidir. Elektrik direklerinin üzerine asılacak reklam amaçlı levhalarda estetik açıdan uygunluk aranacaktır. Direklerin üzerine hiçbir şekilde kağıt afiş yapıştırılamaz.

 

    

Kaldırım ve Yol Üstü Ticari Tanıtım Tabelaları

     MADDE 12 – (1) Kaldırım, arkat içi ve yol üstüne ticari tanıtım levhası ve reklâm amaçlı tabela konamaz. Ancak, yerleri ve boyutları Çayeli Belediye Başkanlığınca uygun görülmek koşulu ile PTT, Sağlık kurumları ve Turizm Bakanlığı danışma bürolarına ait yön levhaları kaldırım ve yol üstlerine yerleştirilebilir.

     (2) Ancak, Şehrimizde son zamanlarda hızla yaygınlaşan akaryakıt istasyonları, oto servisleri ile, süper marketler, hipermarketler, grosmarketler, showroomlar’ın vb.’lerinin imar mevzuatı çerçevesinde kendi imarlı alanları içerisinde peyzaj mimaride, yerleri ve şekilleri belirlenmiş logo veya alameti farikalarının şehircilik, estetik ve trafik açısından mahsur teşkil etmemeleri koşulu ile takılmasına izin verilir.

 

     Duraklar ve Araç Üzerlerinin Reklâm Alanı Olarak Kullanılma Esasları

     MADDE 13  – (1) Özel araçlar, Çayeli Belediyesinden izin  alınmak suretiyle reklâm aracı olarak kullanılabilir. İzin verilirken aracın mülkiyeti veya reklâmı yapılacak ürün ve firma ile hukuki veya fiili ilişkisi esas alınır.

     2) Belediye ve halk otobüsleri üzerine konan reklâmlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker) şartı veya pano aranacaktır, bu panoların tip ve nitelikleri  Çayeli Belediyesi’nce belirlenir.

     (3) Belediye ve halk otobüsleri üzerine konan reklâmlarda, arka cam haricinde sticker yan cam yüzeyine taşamaz. Duraklara (İskele, Otobüs durağı, Tren istasyonları vb.) konulacak  reklâmlar için Çayeli  Belediyesinden izin alınır. Toplu taşıma araçları üzerindeki  reklâm ve ilanlar ile özel taşıtlar üzerindeki ilan ve  reklâmlar için Çayeli  Belediyesinden izin alınacaktır

     (4) Otobüs kapalı duraklarının, otobüs geliş yönünün tersindeki yan, iç ve dış yüzü ile tavan üstleri reklâm alanı olarak kullanılabilir. Tavan üstü reklâm panolarının yüksekliği, durak yüksekliğinin ’u geçemez. Arka içi ve dış yüzün en fazla %40’ı reklâm alanı olarak kullanılabilir. %60’i hatları gösteren haritaları koymak ve Belediye duyurularını asmak için kullanılır.

 

     Teknik Alt Yapı Bilgilendirme ve Uyarı Levhaları

     MADDE 14 – (1) Kent içi açık alanlarda yapılan teknik alt yapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına başlanmadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacına, başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren, boyutları ve özellikleri yetkili makam tarafından belirlenen yeterli sayıda bilgilendirme levhası yerleştirir. Bu levhalar çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur. Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri yerleştirilir. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

     Büfeler

     MADDE 15 – (1) Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan  reklâm tabelaları yüksekliği,  satış birimi kat yüksekliğinin 1 / 4’ünden fazla olamaz. Ve her cepheye birden fazla reklâm tabelası konamaz.

     (2) Reklâm panosu satış birimine yatay ve dikey çıkma şeklinde olamaz.

          Sanayi Alanları

     MADDE 16 – (1) Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtıcı levhalar, konulacak işyerinin cephe alanının % 20’sini geçemez. Levhalar ışıklı olabilir. Firmanın amblemi veya logosunun kapladığı alan bu oran içindedir.

     Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Reklâm Panoları ve Levhaları

     MADDE 17 – (1) İstasyon, iskele ve otogarlarda, stat, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklâm panoları için  Çayeli belediyesinden izin alınır.

(2)  Lokanta, restaurant, cafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı koyabilir.

(3) Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, restaurant gibi eğlence, dinlence tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı, boyalı tanıtıcı levhalar için Çayeli belediyesinden izin alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler

    

     Genel İlkeler

     MADDE 18 – (1) Reklâmlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.

 1. a) Bu yönetmelikte belirtilen reklâm, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
 2. b) Yönetmelikte belirtilen reklâm ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.
 3. c) Reklâmlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.

     ç) Reklâm panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgâr gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.

 1. d) Reklâm panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı, reklâmı yapan firma tarafından yapılacaktır. Bu konudaki esaslar ilgili Belediyesi ile reklâmı koyan firma arasında yapılacak bir şartname ile belirlenecektir.
 2. e) Her bir levha için ayrı izin alınır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levhalar, yapılacak yazılı uyarıyı takiben, yazılı uyarıda belirtilen hususların verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Çayeli Belediyesi tarafından kaldırılacaktır.
 3. f) Reklâm panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Belediye tarafından  reklâm firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar, ilgili Belediyesince kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma,depolama) % 20 fazlası ile reklâm sahibinden tahsil edilecektir.
 4. g) Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklâm amaçlı tabelaları kamu mekânları üzerinde yer alamaz.

     ğ) Kentin silüetini bozacak doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde reklâm konulamaz.

 1. h) Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına reklâm panoları konulamaz. Konulacak tanıtıcı levhaların ebat ve niteliğinde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu kararları doğrultusunda görüş alınarak izin verilecektir.

     ı)Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2.5 metrenin altında hiçbir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.

 1. i) Tanıtım, ilan ve reklâm elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
 2. j) Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklâm panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
 3. k) Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergâh çevresinde, karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklâm, tanıtım vb. elemanları ilgili karayolları bölge müdürlüğünün görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez.
 4. l) Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerleri süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapabilir.
 5. m) Bez afişleri asmak yasaktır. Asılması halinde belediye zabıtasınca kaldırılıp cezai işlem uygulanır.
 6. n) El ilanlarının, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtımına, ilgili belediyece izin verilecektir.
 7. o) Bir reklam levhasında, birden fazla ticari unvan veya logo kullanılamaz.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzin Verme Yetkisi, İzin Mercii ve Başvuruda İstenecek Belgeler ve Süresi

 

     İzin Verme Yetkisi

     MADDE 19 – (Değişik; Belediye Meclisin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile )

                             (1) Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 5393 sayılı kanunun 15.Maddesinin (n) bendi uyarınca belediye ve mücavir alan sınırları dahilindeki her türlü ilan ve reklam konusundaki izinleri vermeye Çayeli Belediyesi yetkilidir.

     

İzin Mercii

     MADDE 20 – (Değişik; Belediye Meclisin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile )

     (1) Bu yönetmeliğin uygulanması için ilgisine göre Çayeli Belediye Başkanlığına bağlı, Fen İşleri, Park ve Bahçeler,Zabıta,İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilidir.  

     (2)  Birimler, kent mobilyalarının tip,  şekil ve niteliğinin belirlenmesi ile bu yönetmelik doğrultusunda ilan, reklâm ve tanıtım elemanlarının konulması hususunda uygunluk görüşü verirler.

 

     Başvuruda İstenecek Belgeler

     MADDE 21 – (1) İlan, Reklâm ve Tanıtım Elemanlarını asmak ve dikmek için Belediyeye aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur.

 1. a) Dilekçe,
 2. b) Adresi belirten kroki,
 3. c) Metin yazısı,

     ç)  Sigorta poliçesi, (Asılacak veya konulacak levha veya panonun düşmesi, kopması sonucu doğabilecek zararlar için üçüncü şahısların ve eşyaların sigortalandığını belirten belgedir.)

 1. d) Arsa veya bina sahibinden izin alındığına dair belge,
 2. e) Gerekli hallerde vaziyet planı,

     (2) Proje (Aydınlatma ve taşıyıcı sistem projesi dâhil).

 

     İzin Belgesi

     MADDE 22 – (1) Bu yönetmelik doğrultusunda izin için;İzin verilen firma adı ve adresi, ilan, reklâm ve tanıtım elemanının konulacağı yer, ilan, reklâm ve tanıtım elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi belediyece düzenlenir.

 

     İzin Verme Süresi

     MADDE 23 – (1) İlan, reklâm ve tanıtım elemanları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içersinde geçerlidir.

     (2)  Süre bitiminden 15 gün sonra İlan,  Reklâm ve Tanıtım elemanları İlgili Belediyesince kaldırılır.

     (3) İlgili Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Kamu alanlarına konuşlandırılmak istenen LED ekran tabela, bilboard ve totemlerin müsaadesi ihale yöntemi ile yapılır.

     (4)Kamu alanları dışında kalan yerlerde; (Bina Cepheleri, Bina Sağır Duvarları, Teras, Balkon, ve benzeri özel mülke) belediye izni ile müsaade edilir. 

     

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Ceza

 

     Denetim Yetkisi

     MADDE 24 – (1) İşbu yönetmelikte düzenlenen konular ile ilgili denetim yetkisi Çayeli Belediye Başkanlığına aittir.

     (2) Çayeli Belediye Başkanlığı’nca izin ile teknik ve estetik yönden denetim yetkisi verilen İmar ve Şehircilik, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü elemanlarınca yapılır.      

     (3)  Vergi Denetimi 2464 Sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülür.

     (4)  Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan,  reklâm ve tanıtım elemanları Çayeli 

Belediyesi Zabıta elemanlarınca kaldırılır.

 

 (Değişik; Belediye Meclisin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile ) İzinsiz Konan İlan,Reklam ve Tanıtım Elemanları ile İlgili İşlemler

 

     MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları;

 1. a) Kamu mülkü üzerinde bulunuyorsa, 5393 sayılı kanunun 15/b Maddesi,775 sayılı Kanunun 1’inci Maddesi,
 2. b) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları İlgili Belediyesince kaldırılır.

     (2) Bu ilan reklâm ve tanıtım elemanlarını koyanlar için, 1608 sayılı Umuru Belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 sayılı kanunun bazı maddelerine muadil Kanun,  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve belediye Emir ve Yasakları yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.    

     (Değişik; Belediye Meclisin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile )

     (3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda ayrıca işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir

 

     Ceza Hükümleri

     MADDE 26 –(Değişik: Belediye Meclisin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile)

 (1) İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında belediye görevlilerince tutanak tutulur. Durumlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için  7 gün süre verilerek tutanak ilgilisine tebliğ edilir.Bu sürenin sonunda aykırılığın devam etmesinin belirlenmesi durumunda ilgilisine Belediye Encümen kararı ile;

 1. a) Bu yönetmeliğin 7.maddesinin 1,2,3,4,5,8 ve 9'ncu bölümleri, 9.maddesinin 1,2 ve 4'ncü bölümleri, 15.maddesinin 1 ve 2'nci bölümleri, 17.maddesi 1 ve 3'ncü bölümlerine aykırı hareket edenler 500,00 TL.'den 2.000,00 TL.'ye kadar para cezası ile cezalandırırlar.
 2. b) Bu yönetmeliğin 6.maddesi 1/a bölümü, 9.maddesi 3'ncü bölümü, 11.maddesi 1'nci bölümü, 12.maddesi 1'nci bölümü, 16.maddesi 1'nci bölümü ve 18.maddesi 1/g ve ğ bölümlerine aykırı hareket edenler 1.000,00 TL.den 5.000,00 TL.'ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
 3. c) Bu yönetmeliğin 7.maddesi 10'ncu bölümü, 5.maddesi 2'nci fıkrası ve 18.maddesi 1/a,b,c bölümlerine aykırı hareket edenler 2.000,00 TL.den 10.000.TL.ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

                ç) Bu yönetmeliğin 6.maddesi 1/b ve c bölümleri, 7.maddesi 2'nci bölümü, 8.maddesi,      10. maddesi 1 ve 2'nci bölümleri, 18 maddesi 1/e,ı,i,j ve m bölümleri ile yukarıda ceza tanımları belirlenmeyen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesine (emre aykırı davranış) göre cezalandırılır.              

     (2)  Para cezaları 7 gün içinde ödenir. Buna ilişkin tebligata aykırılığın aynı 7 gün içinde giderilmesi ihtarı da dercedilir. Bu süre içinde aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde söz konusu işyerleri ilgili belediye Encümenince 3 gün süre ile kapatılır, aykırılığın devam etmesi durumunda İlgili belediyesince aykırılık giderilir ve buna ait masraflar %20 fazlası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.

     (3),(Ek; Belediye Meclisin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile ) Bu maddede yer alan para cezaları her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen ve Resmi Gazetede yayınlanan yeniden değerlendirme oranında arttırılır, arttırılma sonucu bulunan cezaların hesabında 1 Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

     Yürürlük

     MADDE 27  – (1) Bu Yönetmelik Çayeli Belediye Meclisi’nce kabul ve yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

     Yürütme

     MADDE 28  – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Çayeli Belediye Başkanlığı yürütür

 

     Geçici Madde

     MADDE 1 – (1) Daha önce bu yönetmeliğe aykırı olarak konulan reklâm levhaları ve panoları

Resmi Kurumlara ait olanların dışında yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde

Çayeli Belediyesince kaldırılır.