Görevde Yükselme sınavı açılması

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde ihtiyaç duyulan 3 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosu için Görevde Yükselme sınavı açılması planlanmaktadır.

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde ihtiyaç duyulan 3 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosu için Görevde Yükselme sınavı açılması planlanmaktadır.

Yukarıda anılan Yönetmelik “Görevde yükselme sınavına tabi tutulacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7 nci madde (a) fıkrası 1 inci bendi “Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak” ve aynı fıkranın 2 nci bendi “Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak” şartları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi “3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.” Şartlarını taşıyan Belediyemiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-A maddesine tabi olarak çalışan personelimiz, aşağıda listeli kadrolar için 01.02.2022 tarihine kadar başvurması gerektiği ilanen duyurulur.

 

NO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

1

GENEL İDARİ HİZMETLER

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

3

1

 

Tarih : 14.1.2022