Görevde Yükselme Sınavı Açılması

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde ihtiyaç duyulan Genel İdari Hizmetler Sınıfı 5. Dereceli Şef, 1. Dereceli Uzman, 3. Dereceli Zabıta Amiri ve 3. Dereceli Zabıta Komiseri kadrosu için Görevde Yükselme sınavı açılması planlanmaktadır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar:

        a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

        b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

        c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak,

 

Zabıta Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise mezunu olmak,

2) En az iki yıl zabıta amiri kadrosunda veya altı yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

 

Zabıta Komiseri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak,

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

 

Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az dört yıl veya koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak.

 

Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az Ön lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak.

 

Yukarıda anılan Yönetmelik Şartlarını taşıyan Belediyemiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-A maddesine tabi olarak çalışan personelimiz, aşağıda listeli kadrolar için 01.02.2023 tarihine kadar başvurması gerektiği ilanen duyurulur.

NO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

1

GENEL İDARİ HİZMETLER

UZMAN

1

1

2

GENEL İDARİ HİZMETLER

ŞEF

5

1

3

GENEL İDARİ HİZMETLER

ZABITA AMİRİ

3

1

4

GENEL İDARİ HİZMETLER

ZABITA KOMİSERİ

3

1

 

Tarih : 16.01.2023