SATIŞ İLANI

Belediye ait ekte sunulan araç satış ihalesi ilanının Belediye ilan panosunda ve web sitesinde ihale günü ve saatine kadar yayınlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmasını ve tanzim edilecek ilan tutanağının müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.
ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İLANI

 

     Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü tamamlayan aşağıda markası modeli yazılı üç adet araç 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince 02.03.2023 Perşembe günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Belediye Başkanlık Odasında sırası ile yapılacak olan açık arttırma ihalesi ile satılacaktır. Birinci ihalede talipli çıkmadığı veya verilen tekliflerin hadde layık bulunmadığı halde ikinci ihale 16.03.2023 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

     İhaleye katılacak olanlar ihale saatine kadar hangi ihaleye gireceklerini belirtir bir dilekçe ile belediye başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

     İhaleye katılacak olanlarda aranacak belge ve şartlar.

a) Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres yerleşim belgesi, Geçici teminat Makbuzu veya Banka teminat mektubu,

b) Tüzel Kişiler: Faaliyet belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret sicil gazetesi, Ortak katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (a) bendinde istenilen belgeler, Geçici teminat Makbuzu veya Banka teminat mektubu,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekalet belgesi,

d) Şartnameyi okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış şartname örneği,

e) İhaleye gireceklerini belirtir bir dilekçeyi kapsayan ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler, asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

  İhaleye çıkartılacak araçlar aşağıda listelenmiştir;

Aracın Cinsi-Markası

Plakası

Model Yılı

İhale Saati

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Bulunduğu yer

ISUZU Otobüs MD 27-S Otobüs

53 ED 266

1997

16:00

80.000,00 -TL

2.400,00 TL

Sabuncular Mah. Belediye Şantiyesi

FATİH – 170-25 / FDX 4x2 Damperli Kamyon

53 EC 698

1999

16.10

120.000,00 - TL

3.600,00 TL

Sabuncular Mah. Belediye Şantiyesi

Ford Cargo 1814 3 Ding. Vidanjör Mont. Kamyon

53 EA 823

1987

16.20

170.000,00-TL

5.100,00 TL

Sabuncular Mah. Belediye Şantiyesi

 

İhale bedelleri peşin olup ihale tarihinden itibaren ihaleyi üstlenen tarafından 15 gün içerisinde belediye veznesine veya banka hesaplarına ihale bedeli ve diğer giderler yatırılacaktır. İhale bedeline %18 K.D.V. ilave edilecektir. 15 gün içerisinde yatırılmadığı taktirde ihale iptal edilerek yatırılan geçici teminat Belediyeye gelir olarak kaydedilecektir.

İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve ihale ile ilgili giderler ihaleyi üstlenene aittir.

İhaleye ilişkin şartname Çayeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

 

İLAN OLUNUR.

Tarih : 10.02.2023