GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI

GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI

     Çayeli Belediye Encümeninin 26.10.2023 tarih ve 99 sayılı kararı ile ihalesine karar verilen belediyemize ait Yenipazar Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanında kira sözleşmeleri sona eren 3 adet ATM yerinin ve 3 adet yeni ATM yerinin ihalesi 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

1-      Söz konusu taşınmazların kira süreleri 01.01.2024 tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır (36 ay).

2-      Kiraya verilecek işyerlerinin aylık muhammen kira bedelleri, geçici teminat miktarları, ihale gün ve saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İşyeri No

Mahallesi

Ada-Parsel

Alanı

Bulunduğu Yer

Yıllık Kirası

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Yenipazar

1537/1

2x3 m2

15 Temmuz Şehitler Meydanı

69.600,00-TL

2.100,00-TL

16:00

2

Yenipazar

1537/1

2x3 m2

15 Temmuz Şehitler Meydanı

69.600,00-TL

2.100,00-TL

16:10

3

Yenipazar

1537/1

2x3 m2

15 Temmuz Şehitler Meydanı

69.600,00-TL

2.100,00-TL

16:20

4

Yenipazar

1537/1

2x3 m2

15 Temmuz Şehitler Meydanı

69.600,00-TL

2.100,00-TL

16:30

5

Yenipazar

1537/1

2x3 m2

15 Temmuz Şehitler Meydanı

69.600,00-TL

2.100,00-TL

16:40

6

Yenipazar

1537/1

2x3 m2

15 Temmuz Şehitler Meydanı

69.600,00-TL

2.100,00-TL

16:50

 

3-      Kiralama ihaleleri 30.11.2023 Perşembe günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Başkanlık odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye talipli çıkmadığı veya ihalede verilen tekliflerin hadde layık olmaması halinde ikinci ihale 14.12.2022 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

4-      İhaleye girmek isteyen isteklilerin ihale gün saatine kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak geçici teminat miktarlarını Belediyemiz veznesine yatırmış olmaları ve hangi işyerinin ihalesine gireceğini belirtir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

5-    İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres yerleşim belgesi, Geçici teminat Makbuzu veya Banka teminat mektubu,

b) Tüzel Kişiler: Faaliyet belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret sicil gazetesi, Ortak katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (a) bendinde istenilen belgeler, Geçici teminat Makbuzu veya Banka teminat mektubu,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekalet belgesi,

d) Şartnameyi okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış şartname örneği,

e) İhaleye gireceklerini belirtir bir dilekçeyi kapsayan ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler, asıl veya noter tasdikli ve tanzim tarihi 2023 yılına ait olmalıdır.

6-      İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

7-      İhale ile ilgili her türlü vergi, pul, resim, harç ve ihale ile ilgili giderler ihaleyi üstlenene aittir.

8-      Belediyemiz Encümeni 2886 Sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi uyarınca ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli belirlemekte serbesttir.

9-      Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Tarih : 13.11.2023