Taşınmaz Satış İlanı - Müftülük Binası Zemin Katındaki Dükkanlar

Taşınmaz Satış İlanı - Müftülük Binası Zemin Katındaki Dükkanlar

Tarih : 15 Eylül 2020 Salı

Taşınmaz Satış İlanı - Müftülük Binası Zemin Katındaki Dükkanlar

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi (Tapuda Rize-Hopa Şosesi) 30 ada 22 parselde Müftülük binasının zemin katında yer alan Belediyemize ait 1(bir), 2(iki), 3(üç) bağımsız bölüm numaralı asma katlı dükkanların 17/09/2020 Perşembe günü 16:00 (Bağımsız bölüm no 1), 16:10 (Bağımsız bölüm no 2) ve 16:20 (Bağımsız bölüm no 3) saatlerinde Çayeli Belediye Başkanlık odasında Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2-Birinci ihaleye teklif verilmemesi veya ihalelerde verilen tekliflerin hadde layık olmaması halinde ikinci ihale 01/10/2020 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

3-İhale ile satışı yapılacak olan dükkanların yüzölçümü, ihale muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda gösterilmiştir.

Bağımsız Bölüm No

Taşınmazın Vasfı

İşyeri m2  (Zemin+Asma Kat)

Ada/  Parsel

Hisse Oranı

Arsa Payı

İhale Saati

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Dükkan

78,06    (44,57+33,49

30/22

Tam

30/228

16:00

920.000,00-TL.

30.000,00-TL.

2

Dükkan

81,95  (46,40+35,55)

30/22

Tam

30/228

16:10

955.000,00-TL.

30.000,00-TL.

3

Dükkan

81,51  (40,42+41,09)

30/22

Tam

30/228

16:20

955.000,00-TL.

30.000,00-TL.

 

4- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres yerleşim belgesi, Geçici teminat Makbuzu veya Banka teminat mektubu, Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Şartnameyi okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış şartname örneği, İhaleye gireceklerini belirtir dilekçe.

               b) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.

c) Ortak katılım olması halinde yukarıda sayılan şartlara ilave olarak, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

e) Yukarıdaki sayılan evrakları kapsayan ihale dosyasını ihale günü saat 15:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Taşınmazların ihale bedelleri peşin olup ihale kararının ihaleyi üstlenene tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Belediyemiz vezne veya banka hesaplarına ödendikten sonra tapu devri yapılacaktır. İhale ile ilgili diğer vergi, harç ve giderler ihaleyi üstlenen tarafından peşin olarak ödenecektir.

6-İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL bedelle temin edilebilecektir.

7-İhaleyi üstlenip ihale şartlarını yerine getirmeyenlerin ihalesi iptal edilerek yatırmış oldukları geçici teminatlar irat kaydedilir.

8-İhtilafların olması halinde Çayeli Mahkemeleri yetkilidir.

İlanen tebliğ olunur.